Công cụ thành viên

Công cụ trang web


cấu_hinh_cookie_session

Đăng nhập khu vực quản trị với quyền quản trị tối cao (ACP) / Cấu hình / Cấu hình cookie session

Giúp quy định thời gian lưu cookie cải thiện tình trạng load site, nên áp dụng với site ít cập nhật về dữ liệu(không liên tục)

Phiên bản 4.5.01 có thêm cookie Samesite: Cho phép kiểm soát việc trình duyệt gửi cookie khi trang gửi yêu cầu đến một miền khác. Thuộc tính này chỉ có hiệu lực khi phiên bản PHP của máy chủ >= 7.3

cấu_hinh_cookie_session.txt · Sửa đổi lần cuối: 2022/05/31 11:44 bởi hieutran170299