Site Tools


cấu_hinh_cookie_session

Đăng nhập khu vực quản trị với quyền quản trị tối cao (ACP) / Cấu hình / Cấu hình cookie session

Giúp quy định thời gian lưu cookie cải thiện tình trạng load site, nên áp dụng với site ít cập nhật về dữ liệu(không liên tục)

cấu_hinh_cookie_session.txt · Thời điểm thay đổi: 2016/09/19 08:17 do 123host