Công cụ thành viên

Công cụ trang web


cấu_hinh_cookie_session

Đăng nhập khu vực quản trị với quyền quản trị tối cao (ACP) / Cấu hình / Cấu hình cookie session

Giúp quy định thời gian lưu cookie cải thiện tình trạng load site, nên áp dụng với site ít cập nhật về dữ liệu(không liên tục)

cấu_hinh_cookie_session.txt · Sửa đổi lần cuối: 2016/09/19 08:17 bởi 123host