Công cụ thành viên

Công cụ trang web


web_server:virtual_domain

Tạo domain ảo trên localhost

Thông thường để truy cập trên localhost, chúng ta cần truy cập thông qua địa chỉ http://localhost/ hoặc http://127.0.0.1/. Đường dẫn đầy đủ để truy cập NukeViet được cài trên localhost thông thường phải là http://localhost/nukeviet/. Chúng ta có thể biến nó thành domain như thật thông qua phương pháp tạo domain ảo (thông qua việc tạo hosting ảo - virtualhost).

Cách tạo virtualhost cho server với VertrigoServ và AppServ

Hướng dẫn này được thực hiện trên server Apache (tạo bởi phần mềm VertrigoServ hoặc AppServ) cài trên hệ điều hành Windows XP, với các phần mềm khác hoặc hệ điều hành khác bạn cần tìm file tương tự (có thể nằm ở vị trí khác).

Bước 1: Mở file: C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts bằng chương trình UltraEdit-32 hoặc Notepad++), Bạn thêm đoạn sau vào cuối:

127.0.0.2 mysite.com
127.0.0.2 www.mysite.com

127.0.0.3 myforum.com
127.0.0.3 www.myforum.com

Bước 2: Tùy theo thư mục cài đặt mà các bạn tìm và sửa file httpd.conf như bên dưới (Ví dụ mình cài vào ổ đĩa E thì file cần sửa là: E:\VertrigoServ\Apache\conf\httpd.conf)

Thêm vào cuối file này đoạn sau:

 <VirtualHost 127.0.0.2>
 ServerAdmin webmaster@mysite.com
 ServerName mysite.com
 DocumentRoot "E:/VertrigoServ/www/mysite.com"
 ScriptAlias /cgi/ "E:/VertrigoServ/www/mysite.com/cgi/"
 ErrorLog E:/VertrigoServ/www/mysite.com/cgi/error.log
 CustomLog E:/VertrigoServ/www/mysite.com/cgi/access.log common
 </VirtualHost>

 <VirtualHost 127.0.0.3>
 ServerAdmin webmaster@myforum.com
 ServerName myforum.com
 DocumentRoot "E:/VertrigoServ/www/myforum.com"
 ScriptAlias /cgi/ "E:/VertrigoServ/www/myforum.com/cgi/"
 ErrorLog E:/VertrigoServ/www/myforum.com/cgi/error.log
 CustomLog E:/VertrigoServ/www/myforum.com/cgi/access.log common
 </VirtualHost>

Bước 3: Tạo thư mục đặt site ảo
Trong thư mục E:/VertrigoServ/www bạn tạo các thư mục mysite.com, myforum.com và bên trong mỗi thu mục này cần tạo thêm thư mục cgi để cho hệ thống ghi lại các file log ứng với mỗi site.

Bước 4: Khởi động lại máy tính.

Bước 5: Sử dụng domain ảo:

Tham khảo

web_server/virtual_domain.txt · Sửa đổi lần cuối: 2012/03/20 07:02 (sửa đổi bên ngoài)