Công cụ thành viên

Công cụ trang web


web_server:install-and-configure-elasticsearch-on-centos-7

Đây là một phiên bản cũ của tài liệu!


Install and Configure Elasticsearch on CentOS 7

1. Elasticsearch là gì

 • Elasticsearch là một search engine.
 • Elasticsearch được xây dựng để hoạt động như một server cloud theo cơ chế của RESTful.
 • Kế thừa và phát triển từ Lucene Apache.
 • Phát triển bằng ngôn ngữ Java.
 • Là phần mềm open-source được phát hành theo giất phép của Apache License.
 • Tương tự : Solr (Apache).
 • Những ai đã dùng Elasticsearch :
  • Mozilla
  • Quora
  • SoundCloud
  • GitHub
  • Stack Exchange
  • Center for Open Science
  • Reverb
  • Netflix.

2. Setup

Disable selinux

In /etc/sysconfig/selinux , change the following lines:

sed -i 's/\(^SELINUX=\).*/\SELINUX=disabled/' /etc/sysconfig/selinux
sed -i 's/\(^SELINUX=\).*/\SELINUX=disabled/' /etc/selinux/config

reboot, and verify the selinux status by running sestatus. It should say: SELinux status: disabled

Cấu hình firewall

yum install firewalld -y
systemctl enable firewalld.service
systemctl start firewalld.service
firewall-cmd --permanent --new-zone=elasticsearch
firewall-cmd --permanent --zone=elasticsearch --add-port=9200/tcp
firewall-cmd --permanent --zone=elasticsearch --add-source=10.0.0.124
firewall-cmd --permanent --zone=elasticsearch --add-source=10.0.0.99
firewall-cmd --reload

Trong đó

10.0.0.124 là IP của elasticsearch server

10.0.0.99 là IP của máy cần truy cập

Cài đặt và kiểm tra phiên bản của java

yum install java wget -y
java -version
wget https://download.elastic.co/elasticsearch/release/org/elasticsearch/distribution/rpm/elasticsearch/2.3.3/elasticsearch-2.3.3.rpm
rpm -ivh elasticsearch-2.3.3.rpm 
systemctl enable elasticsearch.service

Sửa file:vi /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml

 network.host: 10.0.0.124 # 10.0.0.124 là IP của elasticsearch server
 cluster.name: NukeViet_MangVN
 node.name: node-1

Chạy: elasticsearch

systemctl start elasticsearch.service
curl -X GET 'http://10.0.0.124:9200'

Install Elasticsearch-Head Plugin

cd /usr/share/elasticsearch
bin/plugin install mobz/elasticsearch-head

http://10.0.0.124:9200/_plugin/head/

Tham khảo

3. PHP kết nối Elasticsearch

Tài liệu chi tiết xem tại: https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/client/php-api/current/_quickstart.html

Để sử dụng cần cài thêm thư viện elasticsearch cho PHP thông qua composer

composer require elasticsearch/elasticsearch

Các đoạn code dùng trong xử lý tìm kiếm với Elasticsearch

1. Kết nối với Elasticsearch

if(isset($db_config['elas_host'])) {
	$hosts = array( $db_config['elas_host'] . ':' . $db_config['elas_port'] );
	$client = Elasticsearch\ClientBuilder::create( )->setHosts( $hosts )->setRetries( 0 )->build();
}
 

2. Thêm mới 1 row vào Elasticsearch

$module_data = 'news';
$params = [
	'index' => $db_config['elas_index'],
	'type' => NV_PREFIXLANG . '_' . $module_data . '_rows',
	'id' =>0,
	'body' => []
];
 
//Index a document:
$params['id'] = $rowcontent['id'];//gán id=id của rowcontent khi vừa thêm
$params['body'] = $rowcontent;//gán body=body của rowcontent
$response = $client->index($params);

3. Cập nhật Elasticsearch

$params = array( );
$params['index'] = $db_config['elas_index'];
$params['type'] = NV_PREFIXLANG . '_' . $module_data . '_rows';
$params['id'] = $rowcontent['id'];//gan id= id cua rowcontent
$params['body']['doc'] = $rowcontent;//gan body=body cua rowcontent phai để dạng này $params['body']['doc'] nó mới cho update
$result_search = $client->update( $params );
// khai bao bien
$params = [
	'index' => $db_config['elas_index'],
	'type' => NV_PREFIXLANG . '_' . $m_values['module_data'] . '_rows'
];
//bo dau tieng viet
$dbkeyword=nv_EncString($dbkeyword);
// tìm kiếm
$params['body']['query']['bool'] = [
	'should' => [
		'multi_match' => [ // dung multi_match:tim kiem theo nhieu truong
			'query' => $dbkeyword, // tim kiem theo tu khoa
			'type' => [
				'cross_fields'
			],
			'fields' => [
				'unsigned_title',
				'unsigned_hometext',
				'unsigned_bodyhtml'
			], // tim kiem theo 3 trương mặc định là hoặc
			'minimum_should_match' => [
				'50%'
			]
		]
	]
];
 
$params['body']['size']=$limit;
$params['body']['from']=($page - 1) * $limit;
$response = $client->search($params);
// print_r($response);die('test');
 

5. Xóa dữ liệu trong Elasticsearch

$params = [
'index' => $db_config['elas_index'],
'type' => NV_PREFIXLANG . '_' . $module_data . '_rows',
'id' => $id,
];
/*Xóa dữ liệu*/
$response = $client->delete($params);
web_server/install-and-configure-elasticsearch-on-centos-7.1476430375.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2016/10/14 07:32 bởi vuthao