Công cụ thành viên

Công cụ trang web


web_server:cai-dat-lemp-cho-centos6

Đây là một phiên bản cũ của tài liệu!


Cài đặt LEMP cho VPS để chạy NukeViet 4

Nạp package cần thiết

Đầu tiên bạn hãy nhớ rằng, serie này mình viết dành cho hệ điều hành CentOS 6.5 trở lên nên bạn cần có một VPS sử dụng CentOS 6.5 và chưa cài bất cứ cái gì vào, sau đó cập nhật những gói update

yum update -y

Do cả NGINX và PHP-FPM đều không có sẵn trong gói Yum mặc định của CentOS nên chúng ta phải nạp một package từ bên ngoài vào. Với package này bạn sẽ cài được NGINX 1.6.2 và PHP/PHP-FPM mới nhất.

Bạn chạy lần lượt 2 lệnh sau:

## CentOS 6 ##
rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm

Nếu bạn gặp thông báo lỗi File Not Found, có thể phiên bản RPM đã thay đổi. Bạn có thể lấy link phiên bản mới nhất ở trang wiki Fedora EPEL: https://fedoraproject.org/wiki/EPEL#How_can_I_use_these_extra_packages.3F

CentOS 6.5 Nginx repository

## CentOS 6 ##
rpm -Uvh http://nginx.org/packages/centos/6/noarch/RPMS/nginx-release-centos-6-0.el6.ngx.noarch.rpm

Cài đặt NGINX và PHP-FPM

Trước khi cài đặt, hãy tiến hành tắt SELinux đi bằng cách mở file /etc/sysconfig/selinux và tìm

SELINUX= rồi sửa thành như dưới đây:

SELINUX=disabled

Sửa xong, hãy gõ lệnh reboot để khởi động lại máy chủ và đăng nhập vào lại SSH.

Cài NGINX và PHP cùng các module cần thiết:

yum --enablerepo=remi,remi-php56 install nginx php-fpm php-mysql php-common php-mbstring php-mcrypt php-gd -y

Kích hoạt NGINX, PHP và thêm 2 ứng dụng này vào danh sách ứng dụng tự khởi động nếu reboot server (gõ lần lượt các lệnh):

service nginx start
service php-fpm start
chkconfig php-fpm on
chkconfig nginx on

Kiểm tra phiên bản NGINX và PHP-FPM:

nginx -v
php-fpm -v

Mặc định CentOS đã chặn cổng 80 nên bạn cần chạy 2 lệnh dưới đây để mở cổng 80 của webserver ra:

iptables -I INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
service iptables save
service iptables restart

Bây giờ bạn hãy truy cập vào địa chỉ là http://ip-vps rồi xem nó đã hiện trang Welcome của NGINX chưa nhé.

Thiết lập lại user và group chạy PHP

Mặc định PHP-FPM sẽ chỉ định user tên là apache và group tên apache để chạy nó, nhưng ở đây chúng ta không sử dụng Apache mà là NGINX nên bạn cần mở file /etc/php-fpm.d/www.conf lên và tìm:

user = apache
; RPM: Keep a group allowed to write in log dir.
group = apache

Thay thành

user = nginx
; RPM: Keep a group allowed to write in log dir.
group = nginx

Bây giờ bạn hãy mở file default.conf trong thư mục /etc/nginx/conf.d/ Tìm đoạn

  location / {
    root  /usr/share/nginx/html;
    index index.html index.htm;
  }

Sửa thành

  location / {
    root  /usr/share/nginx/html;
    index index.html index.php index.htm;
  }

Tìm đoạn

  #location ~ \.php$ {
  #  root      html;
  #  fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;
  #  fastcgi_index index.php;
  #  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /scripts$fastcgi_script_name;
  #  include    fastcgi_params;
  #}

Sửa thành

  location ~ \.php$ {
    root      /usr/share/nginx/html;
    fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include    fastcgi_params;
  }

Khởi động lại PHP-FPM

service php-fpm restart

(Đang cập nhật)

web_server/cai-dat-lemp-cho-centos6.1427301008.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2015/03/25 16:30 bởi vuthao