Công cụ thành viên

Công cụ trang web


web_server:cai-dat-lemp-cho-centos6

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
Phiên bản cuối Phiên bản sau của cả hai bên
web_server:cai-dat-lemp-cho-centos6 [2015/03/25 17:27]
vuthao
web_server:cai-dat-lemp-cho-centos6 [2016/08/01 11:20]
vuthao
Dòng 250: Dòng 250:
 Thêm lên trên đoạn sau: Thêm lên trên đoạn sau:
 <code> <code>
-    if ($request_filename ~ /robots.txt$){ + if ($request_filename ~ /robots.txt$){ 
-         rewrite ^(.*)$ /robots.php?action=$http_host break; + rewrite ^(.*)$ /robots.php?action=$http_host break; 
-    }+ }
  
-    rewrite ^/(.*?)Sitemap\.xml$ /index.php?nv=SitemapIndex break; + rewrite ^/(.*?)sitemap\.xml$ /index.php?nv=SitemapIndex break; 
-    rewrite "^/(.*?)Sitemap\-([a-z]{2})\.xml$" /index.php?language=$2&nv=SitemapIndex break; + rewrite "^/(.*?)sitemap\-([a-z]{2})\.xml$" /index.php?language=$2&nv=SitemapIndex break; 
-    rewrite "^/(.*?)Sitemap\-([a-z]{2})\.([a-zA-Z0-9-]+)\.xml$" /index.php?language=$2&nv=$3&op=Sitemap break; + rewrite "^/(.*?)sitemap\-([a-z]{2})\.([a-zA-Z0-9-]+)\.xml$" /index.php?language=$2&nv=$3&op=sitemap break;
-    rewrite ^/((?!http(s?)|ftp\:\/\/).*)\.(css|js)$ /CJzip.php?file=$1.$3 break; +
-    if (!-e $request_filename){ +
-         rewrite (.*)(\/|\.html)$ /index.php; +
-         rewrite /(.*)tag/(.*)$ /index.php; +
-    }+
  
-    location ~ ^/admin/([a-z0-9]+)/(.*)$ { + if (!-e $request_filename){ 
-         deny all+ rewrite (.*)(\/|\.html)$ /index.php; 
-    }+ rewrite /(.*)tag/(.*)$ /index.php; 
 +
 +  
 + rewrite ^/seek\/q\=([^?]+)$ /index.php?nv=seek&q=$1 break; 
 + rewrite ^/search\/q\=([^?]+)$ /index.php?nv=news&op=search&q=$1 break; 
 + rewrite ^/([a-zA-Z0-9\-]+)\/search\/q\=([^?]+)$ /index.php?nv=$1&op=search&q=$2 break;  
 + rewrite ^/([a-zA-Z0-9-\/]+)\/([a-zA-Z0-9-]+)$ /$1/$2/ break;  
 + rewrite ^/([a-zA-Z0-9-]+)$ /$1/ break;
  
-    location ~ ^/(cache|includes|language|logs|sess)/(.*)$ { + location ~ ^/admin/([a-z0-9]+)/(.*)$ { 
-         deny all; + deny all; 
-    }+ }
  
-   location ~ ^/(data|editors|files|images|install|js|modules|tmp|themes)/(.*).(php|ini|tpl|php3|php4|php5|phtml|shtml|inc|asp|aspx|pl|py|jsp|asp|sh|cgi)$ { + location ~ ^/(config|includes|install|vendor|MySqlAdmin)/(.*)$ { 
-       deny all; + deny all; 
-   }+
 + 
 + location ~ ^/data/(cache|ip|ip6|logs)/(.*)$ { 
 + deny all; 
 +
 + 
 + location ~ ^/(files|uploads|themes)/(.*).(php|ini|tpl|php3|php4|php5|phtml|shtml|inc|pl|py|jsp|sh|cgi)$ { 
 + deny all; 
 + }
 </code> </code>
  
Dòng 297: Dòng 307:
  
 Ra ngoài site để kiểm tra rewite. Ra ngoài site để kiểm tra rewite.
 +
 +-------
  
 Bài viết có tham khảo từ: Bài viết có tham khảo từ:
 +
 http://thachpham.com/hosting-domain/lemp-cho-vps-phan-4-cai-dat-mariadb.html http://thachpham.com/hosting-domain/lemp-cho-vps-phan-4-cai-dat-mariadb.html
 +
 http://hocvps.com/huong-dan-cai-dat-lemp-linux-nginx-mariadb-php-tren-centos/ http://hocvps.com/huong-dan-cai-dat-lemp-linux-nginx-mariadb-php-tren-centos/
web_server/cai-dat-lemp-cho-centos6.txt · Sửa đổi lần cuối: 2016/08/01 11:33 bởi vuthao