User Tools

Site Tools


rules:charset

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
rules:charset [2015/10/31 07:58]
hongoctrien
rules:charset [2015/11/14 03:28] (hiện tại)
vuthao
Dòng 57: Dòng 57:
  
 Dựa trên những trường hợp này, trong quá trình thiết kế CSDL, nếu bảng có sử dụng các ràng buộc UNIQUE hãy sử dụng những hướng dẫn bên trên để code của bạn họat động tốt với các website NukeViet sử dụng Utf8mb4. Dựa trên những trường hợp này, trong quá trình thiết kế CSDL, nếu bảng có sử dụng các ràng buộc UNIQUE hãy sử dụng những hướng dẫn bên trên để code của bạn họat động tốt với các website NukeViet sử dụng Utf8mb4.
 +
 +Tham khảo:
 +https://​mathiasbynens.be/​notes/​mysql-utf8mb4
rules/charset.1446278291.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2015/10/31 07:58 do hongoctrien