Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming:vcs:git

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
programming:vcs:git [2013/07/15 03:59]
lapnqhpu Thêm mục Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Aptana tương tác với Github trên Ubuntu (lần 1)
programming:vcs:git [2017/11/01 07:48] (hiện tại)
vuthao
Dòng 33: Dòng 33:
 ==== Tương tác với Git trên Eclipse ==== ==== Tương tác với Git trên Eclipse ====
 Xem chi tiết tại: http://wiki.eclipse.org/EGit/User_Guide Xem chi tiết tại: http://wiki.eclipse.org/EGit/User_Guide
-==== Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Aptana tương tác với Github trên Ubuntu ==== 
-=== Hướng dẫn cài đặt === 
-**Bước 1.** Bạn có thể download tại đây : [[http://www.aptana.com/products/studio3/download]]. Chọn “Standalone Version” rồi click Download 
- 
-**Bước 2.** Phải cài đặt các gói cần thiết trước, mở Terminal bằng cách nhấn tổ hợp 3 phím : Ctrl + Alt + T, nhập : 
-<code>  
-       sudo apt-get install openjdk-7-jre libwebkitgtk-1.0-0 git-core 
-</code> 
-**Bước 3.** Chuyển đến thư mục chứa file cài đặt rồi tiến hành cài đặt Aptana vào thư mục /opt, ví dụ tên file cài đặt mặc định khi download về là 'Aptana_Studio_3_Setup_Linux_x86_3.4.1.zip' và thư mục chứa file là Desktop, nhập : 
-<code> 
-      cd ~/Desktop 
-      sudo unzip Aptana_Studio_3_Setup_Linux_x86_3.4.1.zip -d /opt 
-</code> 
-**Bước 4.** Thêm vào menu shortcut, nhập : 
-<code> 
-     wget http://www.samclarke.com/wp-content/uploads/2012/04/AptanaStudio3.desktop  
-     sudo mv AptanaStudio3.desktop /usr/share/applications/AptanaStudio3.desktop 
-</code> 
-=== Hướng dẫn sử dụng === 
-**Bước 1.** Khởi động : Để khởi động Aptana Studio 3 có 2 cách : 
-* Cách 1 : Nhấn nút super (nút windows) để mở của sổ tìm kiếm. Gõ từ khóa 'aptana studio 3' rồi chọn shortcut của aptana studio để khởi động 
-* Cách 2 : Mở Terminal (CTRL+ALT+T) , nhập : 
-<code> 
-     cd /opt/Aptana_Studio_3  
-     sudo bash AptanaStudio3.sh 
-</code> 
-**Bước 2.** Xuất hiện 1 hộp thoại để chọn thư mục làm việc, thư mục mặc định sẽ là '/root/Documents/Aptana Studio 3 Workspace' , xong nhấp OK sẽ xuất hiện giao diện chương trình Aptana Studio 3 : 
-{{ :programming:vcs:hinh14.png |Chọn thư mục để làm việc}} 
- 
-Tick vào ô 'Use this as the default and do not ask again' thì những lần khởi động sau, hộp thoại này sẽ không xuất hiện vì bạn đã chọn đường dẫn của phiên làm việc lần trước làm mặc định. Tránh những lần khởi động lần sau, chương trình sẽ hiện hộp thoại này để hỏi thư mục làm việc gây phiền toái, mất thời gian. 
- 
-**Bước 3.** Thoát khỏi chương trình :  
-  * Bạn nhấn tổ hợp 2 phím : Alt + F4  
-  * Click vào dấu x góc trái trên cùng của chương trình  
-  * Trên thanh menu của chương trình chọn File -> Exit 
-Tham khảo thêm tại : [[http://forum.nukeviet.vn/viewtopic.php?f=138&t=26745&p=135116|Lập trình NukeViet nhanh hơn với Aptana Studio 3]] 
-=== Hướng dẫn cài đặt eGit vào Aptana === 
-**Bước 1.** Khởi động Aptana Studio 3. Trên thanh menu của chương trình nhấp chọn : Help → Install New Software...  
- 
-**Bước 2.** Xuất hiện hộp thoại Install, Click vào nút 'Add' và nhập 2 thông tin sau : 
-  * Trong ô 'Name'      : eGit 
-  * Trong ô 'Location'  : http://download.eclipse.org/egit/updates-2.3 
-{{ :programming:vcs:hinh18.png | Điền đầy đủ thông tin }} 
- 
-**Bước 3.** Sau khi nhấn OK ở 'Bước 2' ,bạn sẽ trở lại hộp thoại 'Install',đợi chút xíu rồi tick vào ô 'Eclipse Egit' và nhấn Next 
-{{ :programming:vcs:hinh19.jpg |}} 
- 
-**Bước 4.** Xuất hiện 1 hộp thoại và chọn Next  
-{{ :programming:vcs:hinh20.png |}} 
- 
-**Bước 5.** Tiếp tục xuất hiện 1 hộp thoại, tick vào ô 'I accept the terms of the license agreements' và nhấn Finish 
-{{ :programming:vcs:hinh21.png |}} 
- 
-**Bước 6.** Đợi chương trình tải dữ liệu về và hoàn tất cài đặt Egit vào Aptana Studio 3  
-{{ :programming:vcs:hinh22.png |}} 
- 
-==== Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Aptana tương tác với Github trên Windows ==== 
-1) Download và cài đặt Aptana tại địa chỉ http://www.aptana.com/products/studio3/download 
- 
-2) Cài đặt Aptana theo hướng dẫn Video Dưới (Video hướng dẫn được thực hiện trên  Aptana Studio 3.2.2 Microsoft Windows Standalone Version) 
-{{youtube>JLyzjdS3Svc?medium}} 
- 
-Trong qua trình cài đặt bạn nên thay đổi thư mục cài đặt Aptana về thư mục ''D:\Aptana Studio 3'' 
- 
-Khi chạy Aptana lần đầu tiên chương trình sẽ hỏi thư mục lưu trữ Workspace, Bạn nên di chuyển về thư mục ''D:\Aptana Studio 3\Workspace'' 
- 
-3) Sau khi cài đặt xong bạn sửa file ''D:\Aptana Studio 3\Workspace\.metadata\.plugins\com.aptana.portablegit.win32\etc\gitconfig'' 
-Thêm đoạn sau vào cuối file 
-<code> 
-[user] 
- name = Tên của bạn 
- email  = email của bạn 
-</code> 
- 
-Chỉnh lại giá trị autocrlf nếu muốn git lấy về định dạng Unix 
-<code> 
-autocrlf = input 
-</code> 
- 
-4) Thực hiện việc thêm 1 Project theo video hướng dẫn. 
- 
-==== Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Git Bash trên window ==== 
- 
-=== Cài đặt Git trên window === 
- 
-//Chú ý: các hướng dẫn này dành cho phiên bản Git-1.8.0, các phiên bản khác có thể có một số khác biệt.// 
- 
-Download git tại địa chỉ http://git-scm.com/download/win . Sau khi download thành công ta sẽ được file **Git-1.8.0-preview20121022.exe** (tên file có thể khác tùy theo phiên bản). 
- 
-Để tiến hành cài đặt, nhấp đôi file Git-1.8.0-preview20121022.exe, tại giao diện thứ nhất của chương trình nhấp "Next", tại giao diện thứ hai nhấp "Next"; tiếp theo, chọn thư mục sẽ cài đặt phần mềm vào hoặc để mặc định và nhấp "Next" ... tại các giao diện tiếp theo nếu không có tùy chọn khác hãy nhấp "Next" cho đến khi cài đặt hoàn tất.  
- 
-Sau khi cài đặt thành công, trên màn hình nền sẽ có thêm biểu tượng Git Bash, nếu không có, có thể tìm nó trong danh mục chương trình, công cụ tìm kiếm. 
- 
-=== Làm việc với Git Bash === 
- 
-Trước khi làm việc với Git cần cấu hình trước một số thông số ví dụ như tên, email. Đầu tiên nhấp đôi biểu tượng Git Bash để khởi chạy Git Bash, giao diện ban đầu có dạng  
- 
-{{ :programming:vcs:giao-dien-git-bash.jpg?nolink |}} 
- 
-**Cấu hình thông của bạn:** 
- 
-Hai thông tin bắt buộc mà bạn luôn luôn phải khai báo đó là tên và địa chỉ email. Mỗi commit của bạn đều sẽ sử dụng thông tin này. Để cấu hình, nhập: 
- 
-<code>$ git config --global user.name "Phan Tan Dung" 
-$ git config --global user.email phantandung92@gmail.com</code> 
- 
-Tùy chon --global sửa dụng để xác định giá trị toàn cục, có nghĩa mọi dự án đều sử dụng thông tin đó, đối với một dự án cụ thể, nếu muốn thay đổi thông tin đó ta chỉ cần nhập lại mà không sử dụng --global. Ví dụ: 
- 
-<code>$ git config user.name "Phan Tan Dung" 
-$ git config user.email example@gmail.com</code> 
- 
-**Xem lại danh sách các cấu hình** 
- 
-Để xem lại tất cả các cấu hình hiện tại, nhập: 
- 
-<code>$ git config --list</code> 
  
 == Đối với người quản lý == == Đối với người quản lý ==
  
-**Hướng dẫn merge và xử lý lỗi conflic Pull Request trên Git**+==== Hướng dẫn merge và xử lý lỗi conflic Pull Request trên Git ====
  
 Giả sử chúng ta chưa có gì bây giờ muốn merge các pull request từ các lập trình viên. Hãy tạo một thư mục nào đó và click chuột phải vào thư mục đó chọn Git Bash. Tiếp theo đánh lệnh: Giả sử chúng ta chưa có gì bây giờ muốn merge các pull request từ các lập trình viên. Hãy tạo một thư mục nào đó và click chuột phải vào thư mục đó chọn Git Bash. Tiếp theo đánh lệnh:
    
 <code>$ git init <code>$ git init
-$ git clone https://github.com/nukeviet/nukeviet.git</code> +$ git clone https://github.com/nukeviet/nukeviet.git -b develop .</code>
-  +
-Hai lệnh trên để thiết lập một kho mới và tải kho nukeviet về thư mục vừa tạo. Khi clone xong mặc định sẽ chọn nhánh master, tuy nhiên ta cần làm việc trên nhánh develop +
-Tiếp theo để checkout nhánh develop về ta phải trỏ vào thư mục chính của kho codeDùng lệnh sau: +
-  +
-<code>$ cd nukeviet</code> +
-  +
-Sau đó:+
    
-<code>$ git checkout develop</code>+Hai lệnh trên để thiết lập một kho mới và tải kho nukeviet về thư mục vừa tạo. Khi clone xong mặc định sẽ chọn nhánh develop. (chú ý có dấu chấm ở cuối trong câu lệnh git clone, nếu không nó sẽ tạo vào trong 1 thư mục nữa )
    
 Bây giờ ta tiếp tục nhập lệnh sau: Bây giờ ta tiếp tục nhập lệnh sau:
Dòng 213: Dòng 90:
 <code>$ git push origin develop</code> <code>$ git push origin develop</code>
  
-== Một số lệnh git khác ==+==== Một số lệnh git khác ==== 
 + 
 +Để tạm thời bỏ qua những thay đổi trong một tập tin nhất định, không muốn tập tin đó hiển thị trong các file thay đổi sử dụng lệnh: 
 + 
 +<code>git update-index --assume-unchanged path_file</code> 
 +Trong NukeViet Không đưa các file sau lên kho code khi có thay đổi 
 +.htaccess 
 +data/config_global.php 
 +data/ip_files/*.php 
 + 
 +Sau đó, khi muốn tập tin đó hiển thị trong các file thay đổi: 
 + 
 +<code>git update-index --no-assume-unchanged path_file</code> 
 + 
 Thay đổi commit message cuối Thay đổi commit message cuối
 <code>git commit -a --amend -m "My new commit message"</code> <code>git commit -a --amend -m "My new commit message"</code>
Dòng 248: Dòng 139:
     * All-or-none     * All-or-none
  
 +Xóa 1 nhánh trên kho code
 +<code>git push origin --delete BRANCH_NAME</code>
  
 +Đưa các tag được đánh dầu lên kho code 
 +<code>git push --tags</code>
 ===== Nguồn tham khảo ===== ===== Nguồn tham khảo =====
 Về Git: Về Git:
Dòng 258: Dòng 152:
  
 Về Github: Về Github:
-  * [[http://gitref.dragula.org|Tham khảo về Git]] - Tài liệu tham khảo trực tuyến cho Git được viết bởi đội phát triển GitHub. Bản gốc tiếng Anh có tại địa chỉ gitref.org. Bản tiếng Việt có ở địa chỉ gitref.dragula.org+  * [[http://gitref.dragula.viettug.org|Tham khảo về Git - Bản dịch tiếng Việt]] - Tài liệu tham khảo trực tuyến cho Git được viết bởi đội phát triển GitHub. Bản gốc tiếng Anh có tại địa chỉ gitref.org.
   * GitHub - Mạng xã hội dành cho lập trình viên (Bài viết trên Blog cộng đồng về Công nghệ thông tin): http://cntt.tv/nodes/show/501   * GitHub - Mạng xã hội dành cho lập trình viên (Bài viết trên Blog cộng đồng về Công nghệ thông tin): http://cntt.tv/nodes/show/501
   * Loạt bài viết về Git trên dotnetviet:   * Loạt bài viết về Git trên dotnetviet:
programming/vcs/git.1373860785.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2013/07/15 03:59 (sửa đổi bên ngoài)