Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming:vcs:git

Đây là một phiên bản cũ của tài liệu!


Hướng dẫn làm việc với kho code Git của NukeViet trên Github

Git là gì?

Git là một phần mềm VCS dùng để quản lý và kiểm tra các phiên bản mã nguồn khác nhau trong quá trình phát triển mã nguồn. Git là thế hệ mới nhất của các phần mềm này. Từ phiên bản NukeViet 3.5, nhóm phát triển NukeViet sẽ sử dụng git thay thế cho Subversion (SVN) đang được sử dụng để quản lý code của NukeViet trên Google code trước đây. Mặc dù Google code cũng đã hỗ trợ Git từ tháng 7 năm 2011, tuy nhiên chúng ta sẽ lựa chọn Github làm nơi lưu trữ code mới cho NukeViet vì tính chuyên nghiệp của Github đối với Git.

Tại sao sử dụng Git?

Git có nhiều ưu điểm, đặc biệt nó đã thay đổi cách các lập trình viên chia tách và nhập các nhánh phần mềm. Trong khi với svn, việc này luôn là ác mộng vì các xung đột trong quá trình tách/nhập, còn với Git việc này quá dễ dàng.

Bài viết này sẽ giải thích đầy đủ tại sao chúng ta sử dụng Git: http://nukeviet.vn/vi/news/nhom-phat-trien/NukeViet-da-hoan-tat-ke-hoach-chuyen-doi-kho-code-sang-Github-118/

Đặc tính phi tập trung nhưng mang tính tập trung của Git

Trong khi mỗi lập trình viên đều sở hữu một kho code đầy đủ thì Git cho thiết lập một kho trung tâm thực sự, tất cả các lập trình viên đều có thể kéo (pull) các thay đổi từ đó về kho của mình và đẩy (push) các thay đổi về kho trung tâm. Tuy nhiên, bên cạnh những mối quan hệ push-pull tập trung, mỗi nhà phát triển cũng có thể kéo (pull) thay đổi từ các đồng nghiệp khác để tạo thành các nhóm nhỏ hơn.

Hình dưới đây cho thấy một dự án với 1 kho code trung tâm và 4 người, họ hình thành 3 nhóm nhỏ hơn là nhóm của Anh A - Anh B, Anh A - Chị C, Anh B - Cô D. Mỗi nhóm nhỏ này có thể phụ trách phát triển một tính năng thuộc hệ thống rồi sau đó mới đẩy về kho trung tâm. Như vậy mô hình này rất hiệu quả cho các dự án lớn.

Làm việc với Git trên Github

Nguyên tắc quản lý kho code NukeViet trên Github

Tương tác với Git thông qua Github

Git là hệ thống được sinh ra là “để dành cho linux”, do đó sử dụng git trên các hệ điều hành họ Linux (Ubuntu, Fedora…) mạnh hơn rất nhiều so với các hệ điều hành khác. Nếu bạn sử dụng các hệ điều hành họ linux, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy các tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng git, việc tương tác với Github cũng không có gì khác biệt so với các kho code git khác.

Với các hệ điều hành khác dòng Linux, để tương tác với kho code của NukeViet trên Github, chúng ta phải thông qua một phần mềm trung gian (gọi là chương trình phía client (khách) của Git). Github cũng phát hành một số phần mềm client dành cho git để làm việc riêng với Github. Gồm có:

Ngoài ra nhiều ứng dụng lập trình như Aptana Studio 3, Zend Studio 9, … cũng hỗ trợ việc kết nối trực tiếp tới kho code sử dụng Git.

Tương tác với Git trên Eclipse

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Aptana tương tác với Github

1) Download và cài đặt Aptana tại địa chỉ http://www.aptana.com/products/studio3/download

2) Cài đặt Aptana theo hướng dẫn Video Dưới (Video hướng dẫn được thực hiện trên Aptana Studio 3.2.2 Microsoft Windows Standalone Version) JLyzjdS3Svc

Trong qua trình cài đặt bạn nên thay đổi thư mục cài đặt Aptana về thư mục D:\Aptana Studio 3

Khi chạy Aptana lần đầu tiên chương trình sẽ hỏi thư mục lưu trữ Workspace, Bạn nên di chuyển về thư mục D:\Aptana Studio 3\Workspace

3) Sau khi cài đặt xong bạn sửa file D:\Aptana Studio 3\Workspace\.metadata\.plugins\com.aptana.portablegit.win32\etc\gitconfig Thêm đoạn sau vào cuối file

[user]
	name = Tên của bạn
	email = email của bạn

Chỉnh lại giá trị autocrlf nếu muốn git lấy về định dạng Unix

autocrlf = input

4) Thực hiện việc thêm 1 Project theo video hướng dẫn.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Git Bash trên window

Cài đặt Git trên window

Chú ý: các hướng dẫn này dành cho phiên bản Git-1.8.0, các phiên bản khác có thể có một số khác biệt.

Download git tại địa chỉ http://git-scm.com/download/win . Sau khi download thành công ta sẽ được file Git-1.8.0-preview20121022.exe (tên file có thể khác tùy theo phiên bản).

Để tiến hành cài đặt, nhấp đôi file Git-1.8.0-preview20121022.exe, tại giao diện thứ nhất của chương trình nhấp “Next”, tại giao diện thứ hai nhấp “Next”; tiếp theo, chọn thư mục sẽ cài đặt phần mềm vào hoặc để mặc định và nhấp “Next” … tại các giao diện tiếp theo nếu không có tùy chọn khác hãy nhấp “Next” cho đến khi cài đặt hoàn tất.

Sau khi cài đặt thành công, trên màn hình nền sẽ có thêm biểu tượng Git Bash, nếu không có, có thể tìm nó trong danh mục chương trình, công cụ tìm kiếm.

Làm việc với Git Bash

Trước khi làm việc với Git cần cấu hình trước một số thông số ví dụ như tên, email. Đầu tiên nhấp đôi biểu tượng Git Bash để khởi chạy Git Bash, giao diện ban đầu có dạng

Cấu hình thông của bạn:

Hai thông tin bắt buộc mà bạn luôn luôn phải khai báo đó là tên và địa chỉ email. Mỗi commit của bạn đều sẽ sử dụng thông tin này. Để cấu hình, nhập:

$ git config --global user.name "Phan Tan Dung"
$ git config --global user.email [email protected]

Tùy chon –global sửa dụng để xác định giá trị toàn cục, có nghĩa mọi dự án đều sử dụng thông tin đó, đối với một dự án cụ thể, nếu muốn thay đổi thông tin đó ta chỉ cần nhập lại mà không sử dụng –global. Ví dụ:

$ git config user.name "Phan Tan Dung"
$ git config user.email [email protected]

Xem lại danh sách các cấu hình

Để xem lại tất cả các cấu hình hiện tại, nhập:

$ git config --list
Đối với người quản lý

Hướng dẫn merge và xử lý lỗi conflic Pull Request trên Git

Giả sử chúng ta chưa có gì bây giờ muốn merge các pull request từ các lập trình viên. Hãy tạo một thư mục nào đó và click chuột phải vào thư mục đó chọn Git Bash. Tiếp theo đánh lệnh:

$ git init
$ git clone https://github.com/nukeviet/nukeviet.git

Hai lệnh trên để thiết lập một kho mới và tải kho nukeviet về thư mục vừa tạo. Khi clone xong mặc định sẽ chọn nhánh master, tuy nhiên ta cần làm việc trên nhánh develop Tiếp theo để checkout nhánh develop về ta phải trỏ vào thư mục chính của kho code. Dùng lệnh sau:

$ cd nukeviet

Sau đó:

$ git checkout develop

Bây giờ ta tiếp tục nhập lệnh sau:

$ git remote add vuthao https://github.com/vuthao/nukeviet.git
$ git fetch vuthao
$ git merge vuthao/develop

3 lệnh đó sẽ thực hiện việc tạo một nhánh ảo từ thành viên vuthao trên github sau đó lấy toàn bộ pull request của thành viên đó, nhập nhánh develop của vuthao vào nhánh đang làm việc của kho code hiện tại (tức nhánh develop của nukeviet).

Nếu quá trình merge tự động diễn ra thành công ta chỉ cần thực hiện lệnh

$ git push origin develop

Để hoàn tất việc merge pull request

Nếu merge bị conflic thì ta phải xử lý các file conflic trước, sau đó đưa vào index, commit rồi mới push lên kho code. Thứ tự thực hiện như sau.

Để xem thử conflic chỗ nào ta đánh

$ git diff

Khi đó các file bị conflic sẽ hiển thị đoạn code lỗi. Ta chỉ cần mở các file đó lên, chỉnh sửa đoạn code đó. Sau khi chỉnh sửa xong ta add file đó vào index bằng cách dùng lệnh

$ git add [file]

trong đó [file] là đường dẫn đến file ví dụ

$ git add modules/news/admin/content.php

Để xem trạng thái các file, thư mục … dùng lệnh

$ git status

Để hiển thị status gọn hơn ta dùng option -s

$ git status -s

Sau khi đã hoàn tất xử lý conflic … ta commit các chỉnh sửa vừa rồi:

$ git commit -m "Message"

Trong đó message là nội dung commit. Cuối cùng là push lên kho code.

$ git push origin develop
Một số lệnh git khác

Thay đổi commit message cuối

git commit -a --amend -m "My new commit message"

Reset project về ID trước đó

git reset --hard idcommit

Sau đó dùng lệnh sau để cập nhật lên kho git

fix commit: git push -f

fix merge conflicts in Git?

git mergetool

Liệt kê tất cả các file thay đổi từ id 3bf2d29 đến id b2d0398

git diff-tree -r --name-only 3bf2d29 b2d0398

Liệt kê tất cả các file đã xóa từ id 3bf2d29 đến id b2d0398

git diff-tree -r --name-only --diff-filter=D 3bf2d29 b2d0398

Zip lại các file thay đổi từ id 3bf2d29 đến id b2d0398 (không có file đã xóa)

git archive -o update1.zip HEAD $(git diff-tree -r --name-only --diff-filter=ACMRT 3bf2d29 b2d0398)

Ghi chú: Các option của diff-filter –diff-filter=[ACDMRTUXB*]

 A Added
 C Copied
 D Deleted
 M Modified
 R Renamed
 T have their type (mode) changed
 U Unmerged
 X Unknown
 B have had their pairing Broken
 * All-or-none

Nguồn tham khảo

Về Git:

Về Github:

programming/vcs/git.1371276032.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2013/06/15 06:00 bởi vuthao