Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming:rule

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
programming:rule [2016/06/16 03:43]
hoaquynhtim99 [Đối với các file PHP]
programming:rule [2016/06/16 04:04]
hoaquynhtim99 phiên bản cũ đã được khôi phục (2015/11/03 07:20)
Dòng 7: Dòng 7:
  
   * Các file PHP phải có định dạng UNIX (UNIX format).   * Các file PHP phải có định dạng UNIX (UNIX format).
-  * Khuyến nghị các file nên mã hóa dạng UTF-8 without BOM.+  * Các file PHP thông thường được mã hóa dạng ANSI, các file PHP có chứa ngôn ngữ UTF-8 được mã hóa dạng UTF-8 without BOM hoặc UTF-8. 
 + 
 +File PHP mở đầu bằng  
 + 
 +<code php> 
 +<?php 
 +</code> 
 + và kết thúc bằng (Kết thúc ?> của file php nên bỏ trong các file thuần php) 
 +<code php> 
 +?> 
 +</code> 
 +Giữa chúng phân cách với nội dung bằng ít nhất một dòng trống 
 +Ví dụ 
 +<code> 
 +<?php 
 + 
 +// Some code here 
 + 
 +?> 
 +</code> 
 +Không được viết 
 +<code php> 
 +<?php 
 +// Some code here 
 +?> 
 +</code>
  
 ===== Mở đầu mỗi file ===== ===== Mở đầu mỗi file =====
programming/rule.txt · Sửa đổi lần cuối: 2016/06/16 04:04 bởi hoaquynhtim99