User Tools

Site Tools


programming:nvtools:translate

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
programming:nvtools:translate [2012/04/26 10:51]
laser Xem thêm
programming:nvtools:translate [2019/04/09 10:50]
hoaquynhtim99
Dòng 15: Dòng 15:
 Người dịch trên 50% 1 ngôn ngữ sẽ là dịch giả chính thức cho ngôn ngữ đó. Những người còn lại là đồng dịch giả. Người dịch trên 50% 1 ngôn ngữ sẽ là dịch giả chính thức cho ngôn ngữ đó. Những người còn lại là đồng dịch giả.
  
-Xem thêm hướng dẫn tham gia dịch tại đây: ​http://​nukeviet.vn/​phpbb/viewtopic.php?​f=22&​t=10852+Xem thêm hướng dẫn tham gia dịch tại đây: ​https://​nukeviet.vn/​vi/​forum/​Huong-dan-xay-dung-goi-ngon-ngu-cho-NukeViet-3-0-t10852/
  
 ===== Xem thêm ===== ===== Xem thêm =====
   * [[programming:​translate|Dịch thuật ngôn ngữ giao diện cho hệ thống (dịch thuật thủ công)]]   * [[programming:​translate|Dịch thuật ngôn ngữ giao diện cho hệ thống (dịch thuật thủ công)]]
   * [[programming:​multi_language|Chọn giải pháp đa ngôn ngữ (dành cho lập trình viên)]].   * [[programming:​multi_language|Chọn giải pháp đa ngôn ngữ (dành cho lập trình viên)]].
programming/nvtools/translate.txt · Thời điểm thay đổi: 2019/04/09 10:50 do hoaquynhtim99