Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming:nvtools:eclipse

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
Phiên bản cuối Phiên bản sau của cả hai bên
programming:nvtools:eclipse [2020/08/24 08:10]
vuthao [1. Tải về và cài đặt]
programming:nvtools:eclipse [2020/08/24 09:06]
vuthao [5. Cấu hình Format cho Javascript]
Dòng 41: Dòng 41:
 Cấu hình tương tự như PHP bằng cách truy cập: Javascript/ Code style / Formater  Cấu hình tương tự như PHP bằng cách truy cập: Javascript/ Code style / Formater 
 {{ :programming4:eclipse_neon_3_nukeviet4_js.zip |}} {{ :programming4:eclipse_neon_3_nukeviet4_js.zip |}}
 +
 +Với Eclipse IDE 2020-06 hoặc mới hơn cần cài thêm: Eclipse Web JavaScript Developer Tools
 +Cấu hình web/ Client-side Javascript/ Code style / Formater 
  
 ===== 6. Cấu hình xóa khoảng trống khi lưu file ===== ===== 6. Cấu hình xóa khoảng trống khi lưu file =====
Dòng 120: Dòng 123:
  
  
- +===== 11. eclipse backup project explorer ===== 
 +- Cần backup thư mục workspace/.metadata/.plugins/org.eclipse.core.resources
  
  
  
programming/nvtools/eclipse.txt · Sửa đổi lần cuối: 2021/01/02 04:56 bởi vuthao