Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming:note

Các lưu ý khi lập trình NukeViet 3.x

  • Để thêm nội dung vào phần head và footer của site, ta lưu nội dung đó vào hai biến $my_head và $my_footer.

Ví dụ:

$my_head .= "<script type=\"text/javascript\" src=\"" . NV_BASE_SITEURL . "js/jquery/jquery.imgpreload.min.js\"></script>\n";
$my_footer .= "<script type=\"text/javascript\" src=\"" . NV_BASE_SITEURL . "themes/" . $module_info['template'] . "/js/contentslider.js\"></script>\n";
  • Để gọi ra editor, thực hiện thao tác:
if ( defined( 'NV_EDITOR' ) )
{
	require_once ( NV_ROOTDIR . '/' . NV_EDITORSDIR . '/' . NV_EDITOR . '/nv.php' );
}
if ( defined( 'NV_EDITOR' ) and nv_function_exists( 'nv_aleditor' ) )
{
	$data = nv_aleditor( 'description', '100%', '200px', $data);
}
  • Để mở cửa sổ upload file ta thực hiện:
$("#selectimages").click( function() {
		nv_open_browse_file( "{NV_BASE_ADMINURL}index.php?{NV_NAME_VARIABLE}=upload&popup=1&area=images&path={IMG_DIR}&type=image", "NVImg", "850", "500", "resizable=no,scrollbars=no,toolbar=no,location=no,status=no" );
		return false;
	});
  • Để mở cửa sổ tìm kiếm ID một thành viên ta thực hiện:
$("#selecteduid").click( function() {
		nv_open_browse_file( "{NV_BASE_ADMINURL}index.php?" + nv_name_variable + "=users&" + nv_fc_variable + "=getuserid&area=userid", "NVImg", "850", "600", "resizable=no,scrollbars=no,toolbar=no,location=no,status=no" );
		return false;
	});
  • NukeViet hỗ trợ các tiến trình tự động, tuy nhiên các tiến trình tự động sẽ không chạy nếu không tồn tại giá trị $_GET['second'] hoặc $_GET['second'] != 'crontjobs', vì vậy trong file theme.php của mỗi theme nhất thiết phải có dòng
$xtpl->assign( 'THEME_IMG_CRONJOBS', NV_BASE_SITEURL . "index.php?second=cronjobs&amp;p=" . nv_genpass() );

Trong phần cuối của website cần có dòng

<img alt="" title="" src="{THEME_IMG_CRONJOBS}" width="1" height="1" />

(Thông thường phần cuối thường do file footer.tpl quyết định).

  • Đối với các phiên bản NukeViet trước revision 734, các theme không phải của hệ thống khi nâng cấp lên phiên bản cao hơn cần chú ý:

- Mở file themes/ten_theme_admin/theme.php, tìm đến dòng gần cuối cùng:

$xtpl->out( 'main' );

Thay bằng:

return $xtpl->text( 'main' );

- Mở file themes/ten_theme/theme.php, tìm đến dòng gần cuối cùng:

echo $sitecontent;
Thay bằng:
<code php>
echo $sitecontent;

- Gọi thêm biến global $client_info cho function nv_site_theme trong file theme.php.
- Trong file theme.php thay dòng:

$xtpl->assign( 'THEME_SEARCH_SUBMIT_ONCLICK', "nv_search_submit('topmenu_search_query', 'topmenu_search_submit', " . NV_MIN_SEARCH_LENGTH . ", " . NV_MAX_SEARCH_LENGTH . ");" );

Bằng dòng:

$xtpl->assign( 'THEME_SEARCH_SUBMIT_ONCLICK', "nv_search_submit('topmenu_search_query', 'topmenu_search_checkss', 'topmenu_search_submit', " . NV_MIN_SEARCH_LENGTH . ", " . NV_MAX_SEARCH_LENGTH . ");" );
$xtpl->assign( 'CHECKSS', md5( $client_info['session_id'] . $global_config['sitekey'] ) ); 

- Trong /themes/default/layout/header.tpl thay dòng (nếu có):

<form action="" method="get" class="search fr" onsubmit="return {THEME_SEARCH_SUBMIT_ONCLICK}">

Bằng dòng:

<form action="{NV_BASE_SITEURL}" method="get" class="search fr" onsubmit="return {THEME_SEARCH_SUBMIT_ONCLICK}">
<input type="hidden" id="topmenu_search_checkss" value="{CHECKSS}" /> 
programming/note.txt · Sửa đổi lần cuối: 2012/03/21 08:07 bởi 127.0.0.1