Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming:moduleupdate

Đây là một phiên bản cũ của tài liệu!


Kể từ phiên bản NukeViet 3.4.01, chức năng nâng cấp dành cho hệ thống và cho module hoàn toàn tự động được đưa vào sử dụng. Để làm việc với chức năng mới này các nhà phát triển module cần chú ý.

Cấu trúc của một gói nâng cấp module

Gói nâng cấp module và gói nâng cấp nhân NukeViet là hoàn toàn tương tự nhau, được đặt trong thư mục install, gồm có:

  • File update_data.php: File này là file khai báo các thông tin về gói nâng cấp, kiểu nâng cấp, nâng cấp module hoặc hệ thống, tác giả, website hỗ trợ, … và quan trọng hơn hết là chứa doce nâng cấp CSDL.
  • File hướng dẫn khác: Có thể có hoặc không có, gồm 1 hoặc nhiều file html (nếu có nhiều ngôn ngữ), tên chúng được đặt theo ngôn ngữ ví dụ: update_docs_vi.html, update_docs_en.html. Nội dung của chúng chứ các đoạn hướng dẫn riêng, các ghi chú, … tùy theo mục đích của người lập trình.
  • Thư mục update: Có thể có hoặc không, là thư mục chứa các file thay đổi của module, của hệ thống so với phiên bản trước. Chú ý: Trong thư mục này đặt các file và thư mục theo đúng cấu trúc của hệ thống, tức là thư mục đó được xem như thư mục gốc của NukeViet.

Ví dụ về gói nâng cấp (tính theo đường dẫn từ thư mục gốc)

  • install/update_data.php
  • install/update_docs_vi.html
  • install/update_docs_en.html
  • install/update_docs_fr.html
  • install/update/index.php
  • install/update/CJzip.php
  • install/update/modules/news/theme.php

Khi xây dựng gói nâng cấp cần tuân thủ đúng chuẩn này.

Cấu hình gói nâng cấp và nâng cấp CSDL

Để thực hiên hai công việc này ta thao tác với file update_data.php. Cấu trúc của file update_data.php như sau:

update_data.php
<?php
 
/**
 * @Project NUKEVIET-MUSIC
 * @Author Phan Tan Dung ([email protected])
 * @Copyright (C) 2011 Freeware
 * @Createdate 29-03-2012 03:29
 */
 
if( ! defined( 'NV_IS_UPDATE' ) ) die( 'Stop!!!' );
 
$nv_update_config = array();
 
$nv_update_config['type'] = 1; // Kieu nang cap 1: Update; 2: Upgrade
$nv_update_config['packageID'] = 'NVUDMUSIC3401'; // ID goi cap nhat
$nv_update_config['formodule'] = "music"; // Cap nhat cho module nao, de trong neu la cap nhat NukeViet, ten thu muc module neu la cap nhat module
 
// Thong tin phien ban, tac gia, ho tro
$nv_update_config['release_date'] = 1333929600;
$nv_update_config['author'] = "Phan Tan Dung ([email protected])";
$nv_update_config['support_website'] = "http://nukeviet.vn/phpbb/viewforum.php?f=118";
$nv_update_config['to_version'] = "3.5.01";
$nv_update_config['allow_old_version'] = array( "3.0.01", "3.1.00", "3.2.00", "3.3.00", "3.3.01", "3.4.01" );
$nv_update_config['update_auto_type'] = 1; // 0:Nang cap bang tay, 1:Nang cap tu dong, 2:Nang cap nua tu dong
 
$nv_update_config['lang'] = array();
$nv_update_config['lang']['vi'] = array();
$nv_update_config['lang']['en'] = array();
 
// Tiếng Việt
$nv_update_config['lang']['vi']['nv_up_author'] = 'Cập nhật nhạc sĩ cho bảng bài hát, video';
 
$nv_update_config['lang']['vi']['nv_up_version'] = 'Cập nhật phiên bản';
 
// English
$nv_update_config['lang']['en']['nv_up_author'] = 'Update author for song, clip table';
 
$nv_update_config['lang']['en']['nv_up_version'] = 'Updated version';
 
// Require level: 0: Khong bat buoc hoan thanh; 1: Canh bao khi that bai; 2: Bat buoc hoan thanh neu khong se dung nang cap.
// r: Revision neu la nang cap site, phien ban neu la nang cap module
 
$nv_update_config['tasklist'] = array();
$nv_update_config['tasklist'][] = array( 'r' => '3.4.01', 'rq' => 2, 'l' => 'nv_up_author', 'f' => 'nv_up_author' );
 
$nv_update_config['tasklist'][] = array( 'r' => '3.5.01', 'rq' => 2, 'l' => 'nv_up_version', 'f' => 'nv_up_version' );
 
// Danh sach cac function
/*
Chuan hoa tra ve:
array(
	'status' =>
	'complete' => 
	'next' =>
	'link' =>
	'lang' =>
	'message' =>
);
 
status: Trang thai tien trinh dang chay
- 0: That bai
- 1: Thanh cong
 
complete: Trang thai hoan thanh tat ca tien trinh
- 0: Chua hoan thanh tien trinh nay
- 1: Da hoan thanh tien trinh nay
 
next:
- 0: Tiep tuc ham nay voi "link"
- 1: Chuyen sang ham tiep theo
 
link:
- NO
- Url to next loading
 
lang:
- ALL: Tat ca ngon ngu
- NO: Khong co ngon ngu loi
- LangKey: Ngon ngu bi loi vi,en,fr ...
 
message:
- Any message
 
Duoc ho tro boi bien $nv_update_baseurl de load lai nhieu lan mot function
Kieu cap nhat module duoc ho tro boi bien $old_module_version
*/
 
$array_lang_music_update = array();
// Lay danh sach ngon ngu
$result = $db->sql_query( "SELECT `lang` FROM `" . $db_config['prefix'] . "_setup_language` WHERE `setup`=1" );
while( list( $_tmp ) = $db->sql_fetchrow( $result ) )
{
	$array_lang_music_update[$_tmp] = array( "lang" => $_tmp, "mod" => array() );
 
	// Get all module of music
	$result1 = $db->sql_query( "SELECT `title`, `module_data` FROM `" . $db_config['prefix'] . "_" . $_tmp . "_modules` WHERE `module_file`='music'" );
	while( list( $_modt, $_modd ) = $db->sql_fetchrow( $result1 ) )
	{
		$array_lang_music_update[$_tmp]['mod'][] = array( "module_title" => $_modt, "module_data" => $_modd );
	}
}
 
function nv_up_author()
{
	global $nv_update_baseurl, $db, $db_config, $old_module_version, $array_lang_music_update;
	$return = array( 'status' => 1, 'complete' => 1, 'next' => 1, 'link' => 'NO', 'lang' => 'NO', 'message' => '', );
 
	$array_author = array();
 
	// Lấy tất cả các nhạc sĩ
	foreach( $array_lang_music_update as $lang => $array_mod )
	{
		foreach( $array_mod['mod'] as $module_info )
		{
			$table = $db_config['prefix'] . "_" . $lang . "_" . $module_info['module_data'] . "_author";
			$sql = "SELECT * FROM `" . $table . "`";
			$check = $db->sql_query($sql);
 
			while( $row = $db->sql_fetchrow( $check ) )
			{
				$array_author[$lang][$module_info['module_data']][$row['ten']] = ( int ) $row['id'];
			}
		}
	}
	$db->sql_freeresult();
 
	// Cập nhật nhạc sĩ cho bảng bài hát, video
	foreach( $array_lang_music_update as $lang => $array_mod )
	{
		foreach( $array_mod['mod'] as $module_info )
		{
			$table = $db_config['prefix'] . "_" . $lang . "_" . $module_info['module_data'] . "";
 
			$array_author[$lang][$module_info['module_data']]['na'] = 0;
 
			foreach( $array_author[$lang][$module_info['module_data']] as $alias => $id )
			{
				$db->sql_query( "UPDATE `" . $table . "` SET `nhacsi`='" . $id . "' WHERE `nhacsi`='" . $alias . "'" );
				$db->sql_query( "UPDATE `" . $table . "_video` SET `nhacsi`='" . $id . "' WHERE `nhacsi`='" . $alias . "'" );
			}
		}
	}
	$db->sql_freeresult();
 
	return $return;
}
 
function nv_up_version()
{
	global $nv_update_baseurl, $db, $db_config, $old_module_version, $array_lang_music_update;
	$return = array( 'status' => 1, 'complete' => 1, 'next' => 1, 'link' => 'NO', 'lang' => 'NO', 'message' => '', );
 
	// Cap nhat lai revision va version cua module
	foreach( $array_lang_music_update as $lang => $array_mod )
	{
		foreach( $array_mod['mod'] as $module_info )
		{
			$table = $db_config['prefix'] . "_" . $lang . "_" . $module_info['module_data'] . "_setting";
			$db->sql_query( "UPDATE `" . $table . "` SET `value`=331 WHERE `key`='revision'" );				
			$db->sql_query( "UPDATE `" . $table . "` SET `char`='3.5.01' WHERE `key`='version'" );				
		}
	}
 
	$mod_version = "3.5.01 1333929600";
	$db->sql_query( "UPDATE `" . $db_config['prefix'] . "_setup_modules` SET `mod_version`='" . $mod_version . "', `author`='PHAN TAN DUNG ([email protected])' WHERE `module_file`='music'" );
 
	nv_delete_all_cache();
 
	return $return;
}
 
?>

Nâng cấp các file

Kết luận, ví dụ

programming/moduleupdate.1346072074.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2012/08/27 12:54 bởi hoaquynhtim99