Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming:moduleupdate

Đây là một phiên bản cũ của tài liệu!


Kể từ phiên bản NukeViet 3.4.01, chức năng nâng cấp dành cho hệ thống và cho module hoàn toàn tự động được đưa vào sử dụng. Để làm việc với chức năng mới này các nhà phát triển module cần chú ý.

Cấu trúc của một gói nâng cấp module

Gói nâng cấp module và gói nâng cấp nhân NukeViet là hoàn toàn tương tự nhau, được đặt trong thư mục install, gồm có:

  • File update_data.php: File này là file khai báo các thông tin về gói nâng cấp, kiểu nâng cấp, nâng cấp module hoặc hệ thống, tác giả, website hỗ trợ, … và quan trọng hơn hết là chứa doce nâng cấp CSDL.
  • File hướng dẫn khác: Có thể có hoặc không có, gồm 1 hoặc nhiều file html (nếu có nhiều ngôn ngữ), tên chúng được đặt theo ngôn ngữ ví dụ: update_docs_vi.html, update_docs_en.html. Nội dung của chúng chứ các đoạn hướng dẫn riêng, các ghi chú, … tùy theo mục đích của người lập trình.
  • Thư mục update: Có thể có hoặc không, là thư mục chứa các file thay đổi của module, của hệ thống so với phiên bản trước. Chú ý: Trong thư mục này đặt các file và thư mục theo đúng cấu trúc của hệ thống, tức là thư mục đó được xem như thư mục gốc của NukeViet.

Ví dụ về gói nâng cấp (tính theo đường dẫn từ thư mục gốc)

  • install/update_data.php
  • install/update_docs_vi.html
  • install/update_docs_en.html
  • install/update_docs_fr.html
  • install/update/index.php
  • install/update/CJzip.php
  • install/update/modules/news/theme.php

Khi xây dựng gói nâng cấp cần tuân thủ đúng chuẩn này.

Cấu hình gói nâng cấp và nâng cấp CSDL

Để thực hiên hai công việc này ta thao tác với file update_data.php. Cấu trúc của file update_data.php như sau:

update_data.php
<?php echo "hello world!"; ?>

Nâng cấp các file

Kết luận, ví dụ

programming/moduleupdate.1346071723.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2012/08/27 12:48 (sửa đổi bên ngoài)