Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming:module:submit_form

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
programming:module:submit_form [2014/04/16 10:49]
vuthao
programming:module:submit_form [2014/06/11 13:06] (hiện tại)
Dòng 1: Dòng 1:
-====== Lấy biến số nguyên ======+======Lấy giá trị của biến khi submit form trong NukeViet 3.4 ====== 
 + 
 +===== Lấy biến số nguyên =====
  
 Lấy giá trị của input_name qua phương thức post, nếu không có giá trị bằng 0 Lấy giá trị của input_name qua phương thức post, nếu không có giá trị bằng 0
Dòng 18: Dòng 20:
 </code> </code>
  
-======Lấy biến số thực======+=====Lấy biến số thực=====
  
 Lấy giá trị của input_name qua phương thức post, nếu không có giá trị bằng 0 Lấy giá trị của input_name qua phương thức post, nếu không có giá trị bằng 0
Dòng 37: Dòng 39:
 </code> </code>
  
-======Lấy biến của thẻ form input ======+=====Lấy biến của thẻ form input =====
  
 Sử dụng hàm: filter_text_input: Lấy giá trị của input_name qua phương thức post, nếu không có giá trị bằng rỗng Sử dụng hàm: filter_text_input: Lấy giá trị của input_name qua phương thức post, nếu không có giá trị bằng rỗng
Dòng 68: Dòng 70:
 </code> </code>
  
-**Chú ý: Từ NukeViet 4 Hàm filter_text_input bị loại bỏ, khi đó sử dụng phương thức get_title của class Request** +=====Lấy biến của thẻ form textarea=====
- +
-Lấy giá trị của input_name qua phương thức post, nếu không có giá trị bằng rỗng +
-<code php> +
-$value = $nv_Request->get_title( 'input_name', 'post', '' );  +
-</code> +
- +
-Lấy giá trị của input_name qua phương thức post hoặc get, nếu không có giá trị bằng rỗng +
-Giá trị của biến sẽ được gọi qua hàm nv_htmlspecialchars để thay thế các mã html đặc biệt +
-<code php> +
-$value = $nv_Request->get_title( 'input_name', 'post,get', "", 1); +
-</code> +
- +
-Lấy giá trị của input_name qua phương thức request, nếu không có giá trị bằng default +
-Giá trị của biến sẽ thay thế các kỹ tự khác a-zA-Z0-9 bằng ký tự gạch dưới +
-<code php> +
-$default = "default"; +
-$preg_replace = array( 'pattern' => "/[^a-zA-Z0-9]/", 'replacement' => "_"); +
-$value = $nv_Request->get_title( 'input_name', 'request', $default, 0, $preg_replace ); +
-</code> +
- +
-Nếu cần chỉ lấy 255 ký tự đầu tiên, nếu giá trị nhiều hơn 255 ký tự thì các ký tự sau 255 sẽ bị cắt đi +
-<code php> +
-$value = nv_substr( $value, 0, 255); +
-</code> +
-======Lấy biến của thẻ form textarea======+
 Sử dụng hàm: filter_text_textarea, khi 1 form có textarea, chỉ dùng phương thức  post, chứ không dùng phương thức get, nếu không sẽ bị mất dữ liệu Sử dụng hàm: filter_text_textarea, khi 1 form có textarea, chỉ dùng phương thức  post, chứ không dùng phương thức get, nếu không sẽ bị mất dữ liệu
 sử dụng filter_text_textarea cho các editor sử dụng filter_text_textarea cho các editor
Dòng 120: Dòng 97:
  
 $content = filter_text_textarea( 'content', ''); //sẽ không lọc các tags html $content = filter_text_textarea( 'content', ''); //sẽ không lọc các tags html
-</code> 
- 
-**Chú ý: Từ NukeViet 4 Hàm filter_text_textarea bị loại bỏ, khi đó sử dụng phương thức get_textarea, hoặc get_editor của class Request** 
- 
-**sử dụng cho các form là trình soạn thảo**:  
-phương thức get_editor của class Request chỉ dùng post, chứ không dùng phương thức get, nếu không sẽ bị mất dữ liệu, chỉ các tags được liệt kê trong NV_ALLOWED_HTML_TAGS mới được sử dụng, các mã khác sẽ bị lọc bỏ, hoặc sử dụng 
-<code php> 
-$content = $nv_Request->get_editor( 'content', '', NV_ALLOWED_HTML_TAGS ); 
-$content = $nv_Request->get_editor( 'content', ''); //sẽ không lọc các tags html 
-$content = nv_editor_nl2br( $content );// dung de save vào CSDL hoặc dùng 
-$content = $nv_Request->get_editor( 'content', '', NV_ALLOWED_HTML_TAGS, 1 ); 
-</code> 
- 
-Sau khi đã lưu vào CSDL, nếu đưa vào trình soạn thảo 
-<code php> 
-$content = nv_htmlspecialchars( nv_editor_br2nl( $row['content'] ) ); 
-</code> 
- 
-sử dụng cho các form là textarea: phương thức get_textarea của class Request chỉ dùng post, chứ không dùng phương thức get, nếu không sẽ bị mất dữ liệu,  
-Chì chỉ các tags được liệt kê trong NV_ALLOWED_HTML_TAGS mới được sử dụng, các mã khác sẽ bị lọc bỏ 
-<code php> 
-$content = $nv_Request->get_textarea( 'content', '', NV_ALLOWED_HTML_TAGS ); 
-$content = $nv_Request->get_textarea( 'content', ''); //sẽ không lọc các tags html 
-</code> 
- 
-Nếu lưu vào CSDL hoặc vào file 
-<code php> 
-$content = $nv_Request->get_textarea( 'content', '', NV_ALLOWED_HTML_TAGS, 1 ); 
-</code> 
- 
-Sau khi đã lưu vào CSDL, nếu đưa vào textarea 
-<code php> 
-$content = nv_htmlspecialchars( nv_br2nl( $row['content'] ) ); // dung de lay data tu CSDL, dua vao textarea 
 </code> </code>
programming/module/submit_form.1397645364.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2014/04/16 10:49 bởi vuthao