Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming:module:submit_form

Đây là một phiên bản cũ của tài liệu!


Lấy biến số nguyên

Lấy giá trị của input_name qua phương thức post, nếu không có giá trị bằng 0

$id = $nv_Request->get_int( 'id', 'post' );

Lấy giá trị của input_name qua phương thức get, nếu không có giá trị bằng 10

$default = 10;
$id = $nv_Request->get_int( 'id', 'get', $default);

Lấy giá trị của input_name qua phương thức post, hoặc get ưu tiên lấy post trước, nếu không có giá trị bằng 10

$default = 10;
$id = $nv_Request->get_int( 'id', 'post,get', $default);

Lấy biến số thực

Lấy giá trị của input_name qua phương thức post, nếu không có giá trị bằng 0

$id = $nv_Request->get_float( 'id', 'post' );

Lấy giá trị của input_name qua phương thức get, nếu không có giá trị bằng 10.5

$default = 10.5;
$id = $nv_Request->get_float( 'id', 'get', $default);

Lấy giá trị của input_name qua phương thức post, hoặc get ưu tiên lấy post trước, nếu không có giá trị bằng 10.5

$default = 10.5;
$id = $nv_Request->get_float( 'id', 'post,get', $default);

Lấy biến của thẻ form input

Sử dụng hàm: filter_text_input: Lấy giá trị của input_name qua phương thức post, nếu không có giá trị bằng rỗng

$value = filter_text_input( 'input_name', 'post', '' ); 

Lấy giá trị của input_name qua phương thức post hoặc get, nếu không có giá trị bằng rỗng Giá trị của biến sẽ được gọi qua hàm nv_htmlspecialchars để thay thế các mã html đặc biệt

$value = filter_text_input( 'input_name', 'post,get', "", 1);

Lấy giá trị của input_name qua phương thức post hoặc get, nếu không có giá trị bằng rỗng Giá trị của biến sẽ được gọi qua hàm nv_htmlspecialchars để thay thế các mã html đặc biệt Giá trị của biến lấy 255 ký tự đầu tiên, nếu giá trị nhiều hơn 255 ký tự thì các ký tự sau 255 sẽ bị cắt đi

$value = filter_text_input( 'input_name', 'post,get', "", 1, 255);

Lấy giá trị của input_name qua phương thức request, nếu không có giá trị bằng default Giá trị của biến lấy 100 ký tự đầu tiên, nếu giá trị nhiều hơn 100 ký tự thì các ký tự sau 100 sẽ bị cắt đi Giá trị của biến sẽ thay thế các kỹ tự khác a-zA-Z0-9 bằng ký tự gạch dưới

$default = "default";
$preg_replace = array( 'pattern' => "/[^a-zA-Z0-9]/", 'replacement' => "_");
$value = filter_text_input( 'input_name', 'request', $default, 0, 100, $preg_replace );

Chú ý: Từ NukeViet 3.5 Hàm filter_text_input bị loại bỏ, khi đó sử dụng phương thức get_title của class Request

Lấy giá trị của input_name qua phương thức post, nếu không có giá trị bằng rỗng

$value = $nv_Request->get_title( 'input_name', 'post', '' ); 

Lấy giá trị của input_name qua phương thức post hoặc get, nếu không có giá trị bằng rỗng Giá trị của biến sẽ được gọi qua hàm nv_htmlspecialchars để thay thế các mã html đặc biệt

$value = $nv_Request->get_title( 'input_name', 'post,get', "", 1);

Lấy giá trị của input_name qua phương thức request, nếu không có giá trị bằng default Giá trị của biến sẽ thay thế các kỹ tự khác a-zA-Z0-9 bằng ký tự gạch dưới

$default = "default";
$preg_replace = array( 'pattern' => "/[^a-zA-Z0-9]/", 'replacement' => "_");
$value = $nv_Request->get_title( 'input_name', 'request', $default, 0, $preg_replace );

Nếu cần chỉ lấy 255 ký tự đầu tiên, nếu giá trị nhiều hơn 255 ký tự thì các ký tự sau 255 sẽ bị cắt đi

$value = nv_substr( $value, 0, 255);

Lấy biến của thẻ form textarea

Sử dụng hàm: filter_text_textarea, khi 1 form có textarea, chỉ dùng phương thức post, chứ không dùng phương thức get, nếu không sẽ bị mất dữ liệu sử dụng filter_text_textarea cho các editor

$content = filter_text_textarea( 'content', '', NV_ALLOWED_HTML_TAGS );
// dung de lay data tu textarea.
//Chì chỉ các tags được liệt kê trong NV_ALLOWED_HTML_TAGS mới được sử dụng, các mã khác sẽ bị lọc bỏ
$content = nv_editor_nl2br( $content );// dung de save vào CSDL
 
$content = nv_editor_br2nl( $row['content'] ); // dung de lay data tu CSDL
$content = nv_htmlspecialchars( $content ); // dung de dua vao editor
$content = filter_text_textarea( 'content', ''); //sẽ không lọc các tags html

sử dụng filter_text_textarea cho các textarea không sử dụng editor

$content = filter_text_textarea( 'content', '', NV_ALLOWED_HTML_TAGS );
// dung de lay data tu textarea.
//Chì chỉ các tags được liệt kê trong NV_ALLOWED_HTML_TAGS mới được sử dụng, các mã khác sẽ bị lọc bỏ
 
$content = nv_nl2br( $content, '<br />' );// dung de save vao csdl
 
$content = nv_br2nl( $row['content'] ); // dung de lay data tu CSDL
$content = nv_htmlspecialchars( $content ); // dung de dua vao textarea
 
$content = filter_text_textarea( 'content', ''); //sẽ không lọc các tags html

Chú ý: Từ NukeViet 3.5 Hàm filter_text_textarea bị loại bỏ, khi đó sử dụng phương thức get_textarea, hoặc get_editor của class Request

sử dụng cho các form là trình soạn thảo: phương thức get_editor của class Request chỉ dùng post, chứ không dùng phương thức get, nếu không sẽ bị mất dữ liệu, chỉ các tags được liệt kê trong NV_ALLOWED_HTML_TAGS mới được sử dụng, các mã khác sẽ bị lọc bỏ, hoặc sử dụng

$content = $nv_Request->get_editor( 'content', '', NV_ALLOWED_HTML_TAGS );
$content = $nv_Request->get_editor( 'content', ''); //sẽ không lọc các tags html
$content = nv_editor_nl2br( $content );// dung de save vào CSDL hoặc dùng
$content = $nv_Request->get_editor( 'content', '', NV_ALLOWED_HTML_TAGS, 1 );

Sau khi đã lưu vào CSDL, nếu đưa vào trình soạn thảo

$content = nv_htmlspecialchars( nv_editor_br2nl( $row['content'] ) );

sử dụng cho các form là textarea: phương thức get_textarea của class Request chỉ dùng post, chứ không dùng phương thức get, nếu không sẽ bị mất dữ liệu, Chì chỉ các tags được liệt kê trong NV_ALLOWED_HTML_TAGS mới được sử dụng, các mã khác sẽ bị lọc bỏ

$content = $nv_Request->get_textarea( 'content', '', NV_ALLOWED_HTML_TAGS );
$content = $nv_Request->get_textarea( 'content', ''); //sẽ không lọc các tags html

Nếu lưu vào CSDL hoặc vào file

$content = $nv_Request->get_textarea( 'content', '', NV_ALLOWED_HTML_TAGS, 1 );

Sau khi đã lưu vào CSDL, nếu đưa vào textarea

$content = nv_htmlspecialchars( nv_br2nl( $row['content'] ) ); // dung de lay data tu CSDL, dua vao textarea
programming/module/submit_form.1372604563.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2013/06/30 15:02 (sửa đổi bên ngoài)