Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming:module:submit_form

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
programming:module:submit_form [2013/06/30 14:34]
vuthao [Lấy biến của thẻ form input]
programming:module:submit_form [2014/06/11 13:06] (hiện tại)
Dòng 1: Dòng 1:
-====== Lấy biến số nguyên ======+======Lấy giá trị của biến khi submit form trong NukeViet 3.4 ====== 
 + 
 +===== Lấy biến số nguyên =====
  
 Lấy giá trị của input_name qua phương thức post, nếu không có giá trị bằng 0 Lấy giá trị của input_name qua phương thức post, nếu không có giá trị bằng 0
Dòng 18: Dòng 20:
 </code> </code>
  
-======Lấy biến số thực======+=====Lấy biến số thực=====
  
 Lấy giá trị của input_name qua phương thức post, nếu không có giá trị bằng 0 Lấy giá trị của input_name qua phương thức post, nếu không có giá trị bằng 0
Dòng 37: Dòng 39:
 </code> </code>
  
-======Lấy biến của thẻ form input ======+=====Lấy biến của thẻ form input =====
  
 Sử dụng hàm: filter_text_input: Lấy giá trị của input_name qua phương thức post, nếu không có giá trị bằng rỗng Sử dụng hàm: filter_text_input: Lấy giá trị của input_name qua phương thức post, nếu không có giá trị bằng rỗng
Dòng 68: Dòng 70:
 </code> </code>
  
-**Chú ý: Từ NukeViet 3.5 Hàm filter_text_input bị loại bỏ, khi đó sử dụng phương thức get_title của class Request** +=====Lấy biến của thẻ form textarea=====
- +
-Lấy giá trị của input_name qua phương thức post, nếu không có giá trị bằng rỗng +
-<code php> +
-$value = $nv_Request->get_title( 'input_name', 'post', '' );  +
-</code> +
- +
-Lấy giá trị của input_name qua phương thức post hoặc get, nếu không có giá trị bằng rỗng +
-Giá trị của biến sẽ được gọi qua hàm nv_htmlspecialchars để thay thế các mã html đặc biệt +
-<code php> +
-$value = $nv_Request->get_title( 'input_name', 'post,get', "", 1); +
-</code> +
- +
-Lấy giá trị của input_name qua phương thức request, nếu không có giá trị bằng default +
-Giá trị của biến sẽ thay thế các kỹ tự khác a-zA-Z0-9 bằng ký tự gạch dưới +
-<code php> +
-$default = "default"; +
-$preg_replace = array( 'pattern' => "/[^a-zA-Z0-9]/", 'replacement' => "_"); +
-$value = $nv_Request->get_title( 'input_name', 'request', $default, 0, $preg_replace ); +
-</code> +
- +
-Nếu cần chỉ lấy 255 ký tự đầu tiên, nếu giá trị nhiều hơn 255 ký tự thì các ký tự sau 255 sẽ bị cắt đi +
-<code php> +
-$value = nv_substr( $value, 0, 255); +
-</code> +
-======Lấy biến của thẻ form textarea======+
 Sử dụng hàm: filter_text_textarea, khi 1 form có textarea, chỉ dùng phương thức  post, chứ không dùng phương thức get, nếu không sẽ bị mất dữ liệu Sử dụng hàm: filter_text_textarea, khi 1 form có textarea, chỉ dùng phương thức  post, chứ không dùng phương thức get, nếu không sẽ bị mất dữ liệu
 sử dụng filter_text_textarea cho các editor sử dụng filter_text_textarea cho các editor
programming/module/submit_form.1372602857.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2013/06/30 14:34 (sửa đổi bên ngoài)