Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming:module:submit_form

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản sau
Phiên bản trước
programming:module:submit_form [2013/06/30 14:13]
vuthao được tạo ra
programming:module:submit_form [2014/06/11 13:06] (hiện tại)
Dòng 1: Dòng 1:
-====== Lấy biến số nguyên ======+======Lấy giá trị của biến khi submit form trong NukeViet 3.4 ====== 
 + 
 +===== Lấy biến số nguyên =====
  
 Lấy giá trị của input_name qua phương thức post, nếu không có giá trị bằng 0 Lấy giá trị của input_name qua phương thức post, nếu không có giá trị bằng 0
Dòng 18: Dòng 20:
 </code> </code>
  
-======Lấy biến số thực======+=====Lấy biến số thực=====
  
 Lấy giá trị của input_name qua phương thức post, nếu không có giá trị bằng 0 Lấy giá trị của input_name qua phương thức post, nếu không có giá trị bằng 0
Dòng 37: Dòng 39:
 </code> </code>
  
-======Lấy biến của thẻ form input======+=====Lấy biến của thẻ form input =====
  
 Sử dụng hàm: filter_text_input: Lấy giá trị của input_name qua phương thức post, nếu không có giá trị bằng rỗng Sử dụng hàm: filter_text_input: Lấy giá trị của input_name qua phương thức post, nếu không có giá trị bằng rỗng
Dòng 58: Dòng 60:
 $value = filter_text_input( 'input_name', 'post,get', "", 1, 255); $value = filter_text_input( 'input_name', 'post,get', "", 1, 255);
 </code> </code>
- 
  
 Lấy giá trị của input_name qua phương thức request, nếu không có giá trị bằng default Lấy giá trị của input_name qua phương thức request, nếu không có giá trị bằng default
Dòng 69: Dòng 70:
 </code> </code>
  
- +=====Lấy biến của thẻ form textarea=====
-======Lấy biến của thẻ form textarea======+
 Sử dụng hàm: filter_text_textarea, khi 1 form có textarea, chỉ dùng phương thức  post, chứ không dùng phương thức get, nếu không sẽ bị mất dữ liệu Sử dụng hàm: filter_text_textarea, khi 1 form có textarea, chỉ dùng phương thức  post, chứ không dùng phương thức get, nếu không sẽ bị mất dữ liệu
 sử dụng filter_text_textarea cho các editor sử dụng filter_text_textarea cho các editor
programming/module/submit_form.1372601599.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2013/06/30 14:13 (sửa đổi bên ngoài)