Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming:lib

Thư viện javascript

Mô tả

NukeViet sử dụng chủ yếu Frame Work là JqueryUI, tất cả các javascript được chứa ở thư mục js trong thư mục gốc của website. Trong đó, một số luôn luôn được gọi trong NukeViet và một số có sẵn để người dùng sử dụng hoặc dùng cho một số Module riêng

Được tích hợp sẵn

Jquery

Jquery luôn được tích hợp sẵn trong NukeViet do đó khi làm việc ta có thể sử dụng ở bất kì đâu mà không cần gọi lại lần thứ hai.

Các biến sẵn có

Các biến này để xác định các thông số cơ bản của website

nv_siteroot // Xác định thư mục tới website ví dụ / hay /nukeviet/ hay /nv/
nv_sitelang // Tương đương với NV_LANG_DATA ví dụ vi, en là ngôn ngữ hiện tại
nv_name_variable // Xác đinh tên biến lấy dữ liệu tên module tương ướng với NV_NAME_VARIABLE mặc định là nv
nv_fc_variable // Xác định tên biến lấy dữ liệu đến function của module tương ứng với NV_OP_VARIABLE mặc định là op
nv_lang_variable // Xác định tên biến lấy dữ liệu ngôn ngữ tương ứng NV_LANG_VARIABLE mặc định là language
nv_module_name // Tên module đang hoạt động hiện tại tương ứng với $module_name
nv_my_ofs // Xác đinh múi giờ
nv_my_abbr // Mặc định ICT
nv_cookie_prefix // Tiếp đầu tố cookie
nv_area_admin // mang hai giá trị 0 và 1 tương ứng với không phải khu vực quản trị và khu vực quản trị

Các hàm sẵn có

Các hàm được xây dựng trong file /is/global.js bao gồm:

String function

 • nv_email_check( field_id )

  Nếu email hợp lệ trả về true ngược lại trả về false.

 • nv_num_check( field_id )

  Trả về true nếu là số ngược là trả về false.

 • nv_name_check( field_id )

  Trả về true nếu chuỗi hợp lệ (bao gồm a-zA-Z0-9-_) ngược lại trả về false

 • nv_md5_check( field_id )

  Kiểm tra chuỗi hợp lệ MD5 và trả về true hoặc false.

 • nv_iChars_check( field_id )

  Kiểm tra chuỗi có chứa kí tự đặc biệt không và trả về true hoặc false.

 • nv_iChars_Remove( str )

  Xóa bỏ các kí tự đặc biệt trong chuỗi str.

 • formatStringAsUriComponent( str )

  Định dạng lại chuỗi qua việc xóa bỏ kí tự đặc biệt, xóa bỏ khoảng trắng liên tiếp hơn hai lần, khoảng trắng đầu và cuối chuỗi.

 • strip_tags ( str, allowed_tags )

  Lọc mã html.

 • trim ( str, charlist )

  Xem thêm trim().

 • nv_setCookie( name, value, expiredays )

  Lưu cookie.

 • nv_getCookie( name )

  Lấy cookie.

Data function

 • is_array( mixed_var )

  Kiểm tra biến mixed_var có phải kiểu array không.

 • is_numeric( mixed_var )

  Kiểm tra mixed_var có phải là số hay không.

 • intval( mixed_var, base )

  Trả về số nguyên từ mixed_var

 • nv_ajax( request_method, request_url, request_query, containerid, callback )

  AJAX.

 • nv_form_send( form, containerid, callback )

  Dùng AJAX submit form và trả dữ liệu về containerid, gọi lại hàm callback.

 • nv_DigitalClock( div_id )

  Xuất đồng hồ vào div_id.

 • nv_search_submit( search_query, topmenu_search_checkss, search_button, minlength, maxlength )

  Tìm kiếm.

 • nv_show_hidden( div_id, st )

  Ẩn hiện div_id.

 • nv_checkAll(oForm, cbName, caName, check_value)
 • nv_UncheckAll( oForm, cbName, caName, check_value )
 • nv_set_disable_false( sid )
 • nv_settimeout_disable(sid, tm)
 • nv_randomPassword( plength )
 • nv_urldecode_ajax( my_url, containerid )
 • nv_change_captcha( imgid,captchaid )
 • NewWindow( mypage, myname, w, h, scroll )
Chú ý: field_id trong các hàm trên là ID của input, textarea, select …

Hỗ trợ và chưa được tích hợp sẵn

programming/lib.txt · Sửa đổi lần cuối: 2012/03/22 14:10 bởi 127.0.0.1