User Tools

Site Tools


programming:cronjob

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
programming:cronjob [2012/04/28 14:09]
laser [Viết cronjob]
programming:cronjob [2012/05/25 02:08] (hiện tại)
laser
Dòng 3: Dòng 3:
 ===== Tổng quan về cronjob ===== ===== Tổng quan về cronjob =====
  
-Các cronjob ​của NukeViet được chứa trong thư mục ''​includes/​cronjobs/''​. NukeViet cung cấp 9 cronjobs mặc định, trong đó 8 cronjobs được kích hoạt sẵn và 1 cronjobs ​do admin tự kích hoạt. Với các cronjobs là cronjobs hệ thống, admin sẽ không được phép tạm dừng cũng như xóa chúng.+[[nukeviet:​concepts:​cronjobs|Cronjob]] là các [[nukeviet:​admin:​settings:​cronjobs|tác vụ tự động]] của NukeViet được thực thi thông qua các Cron. 
 + 
 +Các Cron của NukeViet được chứa trong thư mục ''​includes/​cronjobs/''​. NukeViet cung cấp 9 cronjobs mặc định, trong đó 8 cronjobs được kích hoạt sẵn và 1 cronjobs admin có thể kích hoạt. Với các cronjobs là cronjobs hệ thống, admin sẽ không được phép tạm dừng cũng như xóa chúng.
  
 Tên của các file chứa cronjobs bao gồm chữ cái, chữ số và dấu gạch dưới (_). Một file có thể chứa nhiều cronjobs khác nhau. Mỗi cronjobs là một hàm bắt đầu bằng tiếp đầu tố cron_, hệ thống sẽ không chấp nhận các hàm không bắt đầu bằng cron_. Tên của các file chứa cronjobs bao gồm chữ cái, chữ số và dấu gạch dưới (_). Một file có thể chứa nhiều cronjobs khác nhau. Mỗi cronjobs là một hàm bắt đầu bằng tiếp đầu tố cron_, hệ thống sẽ không chấp nhận các hàm không bắt đầu bằng cron_.
  
 ===== Viết Cron===== ===== Viết Cron=====
- 
-[[nukeviet:​concepts:​cronjobs|Cronjob]] là các [[nukeviet:​admin:​settings:​cronjobs|tác vụ tự động]] của NukeViet được thực thi thông qua các Cron. 
  
 Để tạo mới một cron ta có thể thêm vào một file có sẵn hoặc tạp một file mới. Nếu tạo một file mới cần có dòng: Để tạo mới một cron ta có thể thêm vào một file có sẵn hoặc tạp một file mới. Nếu tạo một file mới cần có dòng:
Dòng 15: Dòng 15:
 if ( ! defined( '​NV_IS_CRON'​ ) ) die( '​Stop!!!'​ ); if ( ! defined( '​NV_IS_CRON'​ ) ) die( '​Stop!!!'​ );
 </​code>​ </​code>​
-Tiếp theo đó là function cron_ten-cronjobsMột cront hoàn chỉnh ​ sẽ có dạng:+Tiếp theo đó là function cron_ten-cron 
 + 
 +Dưới đây là Cronjob ​có nhiệm vụ xóa những sessions bị quá thời gian online cho phép:
 <code php> <code php>
 <?php <?php
programming/cronjob.1335622183.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2012/04/29 04:09 (external edit)