Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming:cronjob

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản sau
Phiên bản trước
programming:cronjob [2012/03/17 16:02] – được tạo ra laserprogramming:cronjob [2012/05/25 02:08] (hiện tại) laser
Dòng 3: Dòng 3:
 ===== Tổng quan về cronjob ===== ===== Tổng quan về cronjob =====
  
-Các cronjob của NukeViet được chứa trong thư mục ''includes/cronjobs/''. NukeViet cung cấp 9 cronjobs mặc định, trong đó 8 cronjobs được kích hoạt sẵn và 1 cronjobs do admin tự kích hoạt. Các cronjobs là cronjobs hệ thống, admin sẽ không được phép tạm dừng cũng như xóa chúng.+[[nukeviet:concepts:cronjobs|Cronjob]] là các [[nukeviet:admin:settings:cronjobs|tác vụ tự động]] của NukeViet được thực thi thông qua các Cron. 
 + 
 +Các Cron của NukeViet được chứa trong thư mục ''includes/cronjobs/''. NukeViet cung cấp 9 cronjobs mặc định, trong đó 8 cronjobs được kích hoạt sẵn và 1 cronjobs admin có thể kích hoạt. Với các cronjobs là cronjobs hệ thống, admin sẽ không được phép tạm dừng cũng như xóa chúng.
  
 Tên của các file chứa cronjobs bao gồm chữ cái, chữ số và dấu gạch dưới (_). Một file có thể chứa nhiều cronjobs khác nhau. Mỗi cronjobs là một hàm bắt đầu bằng tiếp đầu tố cron_, hệ thống sẽ không chấp nhận các hàm không bắt đầu bằng cron_. Tên của các file chứa cronjobs bao gồm chữ cái, chữ số và dấu gạch dưới (_). Một file có thể chứa nhiều cronjobs khác nhau. Mỗi cronjobs là một hàm bắt đầu bằng tiếp đầu tố cron_, hệ thống sẽ không chấp nhận các hàm không bắt đầu bằng cron_.
  
-===== Viết cronjob =====+===== Viết Cron=====
  
-Để tạo mới một cronjob ta có thể thêm vào một file có sẵn hoặc tạp một file mới. Nếu tạo một file mới cần có dòng:+Để tạo mới một cron ta có thể thêm vào một file có sẵn hoặc tạp một file mới. Nếu tạo một file mới cần có dòng:
 <code php> <code php>
 if ( ! defined( 'NV_IS_CRON' ) ) die( 'Stop!!!' ); if ( ! defined( 'NV_IS_CRON' ) ) die( 'Stop!!!' );
-<code> +</code> 
-Tiếp theo đó là function cron_ten-cronjobsMột cront hoàn chỉnh  sẽ có dạng:+Tiếp theo đó là function cron_ten-cron 
 + 
 +Dưới đây là Cronjob có nhiệm vụ xóa những sessions bị quá thời gian online cho phép:
 <code php> <code php>
 <?php <?php
Dòng 39: Dòng 43:
 ?> ?>
 </code> </code>
-**Lưu ý:** Có thể dùng các tài nguyên có sẵn như ([[programming:function|Các hàm]], [[programming:variables|các biến]], [[programming:class|các class]]...) để viết cront.+**Lưu ý:** Có thể dùng các tài nguyên có sẵn như ([[programming:function|Các hàm]], [[programming:variables|các biến]], [[programming:class|các class]]...) để viết cron.
  
programming/cronjob.1332000137.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2012/03/18 06:02 (sửa đổi bên ngoài)