Site Tools


programming:cronjob

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
programming:cronjob [2012/04/28 14:15]
laser
programming:cronjob [2012/05/25 02:08] (hiện tại)
laser
Dòng 15: Dòng 15:
 if ( ! defined( '​NV_IS_CRON'​ ) ) die( '​Stop!!!'​ ); if ( ! defined( '​NV_IS_CRON'​ ) ) die( '​Stop!!!'​ );
 </​code>​ </​code>​
-Tiếp theo đó là function cron_ten-cron. ​Một cron hoàn chỉnh ​ sẽ có dạng:+Tiếp theo đó là function cron_ten-cron. ​ 
 + 
 +Dưới đây là Cronjob ​có nhiệm vụ xóa những sessions bị quá thời gian online cho phép:
 <code php> <code php>
 <?php <?php
programming/cronjob.1335622501.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2012/04/29 04:15 (external edit)