Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming5:module:api

Module hỗ trợ API

Trong tài liệu này chúng tôi ví dụ module hiện tại là module Page đang chuẩn bị lập trình chức năng API.

Lưu ý: Tên module, tên file Api và tên Class phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Bước 1: Tạo thư mục Api để chứa các file Api

Trong thư mục của module tạo thêm thư mục Api. Khi đó tồn tại đường dẫn modules/Page/Api

Bước 2: Tạo file trong thư mục Api

Mỗi Api sẽ nằm trong một file php nằm trong thư mục Api. Tên file là tên class (phân biệt chữ viết hoa và viết thường). Ví dụ:

CreatArticle.php
<?php
 
/**
 * @Project NUKEVIET 4.x
 * @Author VINADES.,JSC <contact@vinades.vn>
 * @Copyright (C) 2014 VINADES ., JSC. All rights reserved
 * @License GNU/GPL version 2 or any later version
 * @Createdate Jun 20, 2010 8:59:32 PM
 */
 
namespace NukeViet\Module\Page\Api;
 
use NukeViet\Api\Api;
use NukeViet\Api\ApiResult;
use NukeViet\Api\IApi;
 
if (!defined('NV_ADMIN') or !defined('NV_MAINFILE')) {
  die('Stop!!!');
}
 
class CreatArticle implements IApi
{
  private $result;
 
  /**
   * @return number
   */
  public static function getAdminLev()
  {
    return Api::ADMIN_LEV_MOD;
  }
 
  /**
   * @return string
   */
  public static function getCat()
  {
    return 'System';
  }
 
  /**
   * {@inheritDoc}
   * @see \NukeViet\Api\IApi::setResultHander()
   */
  public function setResultHander(ApiResult $result)
  {
    $this->result = $result;
  }
 
  /**
   * {@inheritDoc}
   * @see \NukeViet\Api\IApi::execute()
   */
  public function execute()
  {
    // @TODO
 
    return $this->result->getResult();
  }
}

Giải thích code như sau:

Namespaces

namespace NukeViet\Module\Page\Api;

Quy luật:

NukeViet\Module\<ModuleName>\Api

<ModuleName> chính là tên module, trong ví dụ này là Page.

Sau khi đặt namespace, ta khai báo sử dụng các class NukeViet Core hỗ trợ:

use NukeViet\Api\Api;
use NukeViet\Api\ApiResult;
use NukeViet\Api\IApi;

Class Name

class CreatArticle implements IApi

Class cần phải implements lớp IApi, theo đó phải có đủ 3 phương thức

/**
 * Lấy được quyền hạn sử dụng của admin
 * Admin tối cao, điều hành chung hay quản lý module được sử dụng
 */
public static function getAdminLev();
 
/**
 * Danh mục, cũng là khóa ngôn ngữ của API
 * Nếu không có danh mục thì trả về chuỗi rỗng
 */
public static function getCat();
 
/**
 * Thiết lập trình xử lý kết quả
 *
 * @param ApiResult $result
 */
public function setResultHander(ApiResult $result);
 
/**
 * Thực thi API
 */
public function execute();
Lưu ý: Class name chính là tên file. Ví dụ class name là CreatArticle thì file sẽ là module/Page/Api/CreatArticle.php

Phương thức getAdminLev

Cho biết đối tượng được quyền sử dụng API:

public static function getAdminLev()
{
  return Api::ADMIN_LEV_MOD;
}

Cần trả về một trong 3 giá trị:

Api::ADMIN_LEV_GOD; // 3: Quản lý module
Api::ADMIN_LEV_SP; // 2: Điều hành chung
Api::ADMIN_LEV_MOD; // 1: Admin tối cao

Phương thức getCat

Cho biết danh mục của API nếu có, nếu API không được xếp danh mục hãy trả về chuỗi rỗng.

public static function getCat()
{
  return 'System';
}

Phương thức setResultHander

public function setResultHander(ApiResult $result)
{
  $this->result = $result;
}

Giữ nguyên code như mẫu, không thay đổi thêm.

Code thực thi Api

public function execute()
{
  // Viết code thực thi tại đây
 
  return $this->result->getResult();
}

Code thực thi được viết tự do, và bắt buộc phải trả về thông qua phương thức getResult của class NukeViet\Api\ApiResult

Sử dụng các dữ liệu hệ thống

 • Lấy biến $module_name sử dụng lệnh $module_name = Api::getModuleName();
 • Lấy biến $module_info sử dụng lệnh $module_name = Api::getModuleInfo();. Các biến $module_data, $module_file, $module_upload xác định từ $module_info.
 • Lấy ID của Admin thực hiện API sử dụng lệnh $admin_id = Api::getAdminName();
 • Lấy Username của Admin thực hiện API sử dụng lệnh $admin_username = Api::getAdminId();
 • Lấy Cấp bậc của Admin thực hiện API sử dụng lệnh $admin_level = Api::getAdminLev();
 • Các biến hệ thống như $nv_Lang, $nv_Request, $db, $nv_Cache, … có thể gọi global như thông thường.

Cách trả dữ liệu về

Message thông báo:

$this->result->setMessage($nv_Lang->getModule('empty_bodytext'));

Mã lỗi (nếu có):

$this->result->setCode($code);

Đánh dấu thành công:

$this->result->setSuccess();

Đánh dấu lỗi:

$this->result->setError();

Các dữ liệu khác:

$this->result->set($key, $value);
programming5/module/api.txt · Sửa đổi lần cuối: 2018/06/05 10:35 bởi hoaquynhtim99