Site Tools


programming5:hooks

Vị trí hook

Chuyển plugin thành hook. Một file plugin chỉ register một hook duy nhất.

  1. includes/hooks/hook_file_name.php
  2. modules/module_file/hooks.php

hooks.php của module có thể register nhiều hook, được kích hoạt khi module được kích hoạt, cũng như tự động xóa cùng module.

Trong một module có thể vừa cung cấp hook (chạy hàm nv_apply_hook) và vừa sử dụng hook của hệ thống hoặc của module khác (hàm nv_add_hook trong file hooks.php)

Vấn đề một module có thể ảo hóa thành nhiều module khác nhau do đó với một code đó sẽ có thể cung cấp nhiều hook và sử dụng nhiều hook.

Các hàm

nv_add_hook

nv_apply_hook

programming5/hooks.txt · Thời điểm thay đổi: 2018/05/05 04:02 do hoaquynhtim99