Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming4:variables

Các biến dùng chung trong hệ thống NukeViet 4

Trong lập trình NukeViet cần tránh khai báo các biến cùng tên với tên các biến dùng chung của hệ thống.

$db_config

Biến cấu hình CSDL.

Array
(
  [dbhost] => 127.0.0.1
  [dbport] => 
  [dbname] => vinades_domain
  [dbsystem] => vinades_domain
  [dbuname] => root
  [dbtype] => mysql
  [collation] => utf8mb4_unicode_ci
  [charset] => utf8mb4
  [persistent] => 
  [prefix] => nv4
)

$global_config

Biến lưu cấu hình chung của hệ thống

array (
 'site_charset' => 'utf-8',
 'check_module' => '/^[a-z0-9\\-]+$/',
 'check_op' => '/^[a-zA-Z0-9\\-]+$/',
 'check_op_file' => '/^([a-zA-Z0-9\\-\\_]+)\\.php$/',
 'check_block_global' => '/^global\\.([a-zA-Z0-9\\-\\_]+)\\.php$/',
 'check_block_module' => '/^(global|module)\\.([a-zA-Z0-9\\-\\_]+)\\.php$/',
 'check_theme' => '/^(?!admin\\_)([a-zA-Z0-9\\-\\_]+)$/',
 'check_theme_admin' => '/^(admin)\\_[a-zA-Z0-9\\-\\_]+$/',

$module_config

Biến lưu cấu hình module.

array (
 'news' =>
 array (
  'activecomm' => '1',
  'auto_postcomm' => '1',
  'blockheight' => '60',
  'blockwidth' => '52',
  'copyright' => 'Bản quyền bởi NukeViet.vn',
  'emailcomm' => '1',
  'homeheight' => '80',
  'homewidth' => '100',
  'imagefull' => '460',
  'indexfile' => 'viewcat_main_right',
  'per_page' => '20',
  'setcomm' => '2',
  'showhometext' => '1',
  'st_links' => '10',
 ),
 'shops' =>
 array (
  'active_order' => '1',
  'active_order_number' => '0',
  'active_payment' => '1',
  'active_price' => '1',
  'active_showhomtext' => '1',
  'auto_check_order' => '1',
  'comment' => '1',
  'comment_auto' => '1',
  'format_order_id' => 'S%06s',
  'homeheight' => '100',
  'homewidth' => '100',
  'home_view' => 'view_home_all',
  'image_size' => '100x100',
  'money_unit' => 'VND',
  'per_page' => '20',
  'per_row' => '4',
  'post_auto_member' => '0',
  'who_comment' => 'all',
 ),
)

$client_info

Biến lưu thông tin client

Array
(
  [country] => ZZ
  [ip] => 127.0.0.1
  [session_id] => 7nfkq6qc9qj7l66827c9pvmbb6
  [referer] => 
  [is_myreferer] => 2
  [selfurl] => http://tienganh.domain.vinades.my/
  [browser] => Array
    (
      [key] => chrome
      [name] => Chrome
      [version] => 51
    )
 
  [is_mobile] => 
  [is_tablet] => 
  [is_bot] => 
  [client_os] => Array
    (
      [key] => win8
      [name] => Windows 8
    )
 
)

$user_info

Biến lưu thông tin thành viên, biến này chỉ có giá trị khi thành viên đã đăng nhập bên ngoài site hoặc admin hoạt động bên ngoài site.

array (
 'admin_id' => 1,
 'level' => 1,
 'position' => 'Administrator',
 'current_login' => 1314503960,
 'last_login' => 1314469534,
 'current_agent' => 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0',
 'last_agent' => 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0',
 'current_ip' => '127.0.0.1',
 'last_ip' => '127.0.0.1',
 'editor' => 'ckeditor',
 'allow_files_type' =>

$admin_info

Lưu thông tin của admin, chỉ có giá trị khi admin đăng nhập.

$sys_info

Lưu thông tin máy chủ.

array (
 'disable_functions' =>
 array (
 ),
 'ini_set_support' => true,
 'safe_mode' => 0,
 'php_support' => 1,
 'mysql_support' => 1,
 'gd_support' => 1,
 'zlib_support' => 1,
 'session_support' => 1,
 'mb_support' => 1,
 'iconv_support' => 1,
 'allowed_set_time_limit' => 1,
 'os' => 'WINDOWS NT',
 'fileuploads_support' => 1,
 'curl_support' => 1,
 'opendir_support' => 1,
 'ftp_support' => 1,
 'string_handler' => 'mb',
 'supports_rewrite' => 'rewrite_mode_apache',
 'str_compress' =>
 array (
  0 => 'gzcompress',
  1 => 'gzuncompress',
 ),
 'supports_tidy' => false,
 'register_globals' => false,
 'magic_quotes_gpc' => false,
 'sessionpath' => 'D:/Web/www/nukeviet/sess/',
)

$lang_global

Ngôn ngữ trên toàn site

array (
 'Content_Language' => 'vi',
 'LanguageName' => 'vietnamese',
 'site_info' => 'Thông báo từ hệ thống',
 'welcome' => 'Thân ái chào mừng bạn trên website của %s',
 'disable_site_title' => 'Website tạm ngưng hoạt động',
 'disable_site_content' => 'Vì lý do kỹ thuật website tạm ngưng hoạt động. Thành thật xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này!',
 'Home' => 'Trang nhất',

$rss

Lưu đường dẫn rss của module

$nv_vertical_menu

Lưu menu ngang của module.

$array_mod_title

Lưu thông tin Mod title của mỗi module.

$contents

Nội dung của một module.

$content

Nội dung của một block.

$module_name

Tên của một module.

$module_file

Tên thư mục chứa module.

$module_data

Tên table của module.

$page_title

tiêu đề trang.

$keywords

Từ khóa của trang.

$description

Mô tả trang.

$op

funcs của một module.

$language_array

Thông tin ngôn ngữ.

$lang_module

Ngôn ngữ của module.

$my_head

Nội dung thêm trong thẻ <head></head>.

Nội dung thêm ở cuối trang.

$module_info

Thông tin một module.

$home

Có phải là trang chủ hay không

$module_upload

Tên thư mục upload của module

$nv_Cache

Biến của class Cache

$canonicalUrl

Biến định nghĩa canonicalUrl cho SEO

$meta_property

Biến lưu các meta tùy chỉnh

$nv_parse_ini_timezone

Biến lưu thông tin múi giờ:

$nv_parse_ini_timezone = array(
  'Pacific/Midway' => array('winter_offset' => '-39600', 'summer_offset' => '-39600'),
  'Pacific/Pago_Pago' => array('winter_offset' => '-39600', 'summer_offset' => '-39600'),
  'Pacific/Niue' => array('winter_offset' => '-39600', 'summer_offset' => '-39600'),
  'Pacific/Tahiti' => array('winter_offset' => '-36000', 'summer_offset' => '-36000'),
  'Pacific/Rarotonga' => array('winter_offset' => '-36000', 'summer_offset' => '-36000'),
  'Pacific/Apia' => array('winter_offset' => '-36000', 'summer_offset' => '-36000'),
  ....

$nv_plugin_area

Biến lưu thông tin các plugin

$nv_plugin_area = array(
  1 => array(0 => 'qrcode.php', ),
  2 => array(0 => 'forum_redirect.php', ),
  3 => array(0 => 'cdn_js_css_image_for_vn.php')
);

$rewrite_keys

Biến lưu khóa rewrite.

$rewrite_keys = array(
  0 => '#"(/)index.php\\?language=([a-z-]+)\\&[amp;]*nv=seek\\&[amp;]*q\\=([^"]+)"#',
  1 => '#"(/)index.php\\?language=([a-z-]+)\\&[amp;]*nv=([a-zA-Z0-9-]+)\\&[amp;]*op=search\\&[amp;]*q\\=([^"]+)"#',
  2 => '#"(/)index.php\\?language=([a-z-]+)\\&[amp;]*nv=([a-zA-Z0-9-]+)\\&[amp;]*op=tag/([^"]+)"#',
  3 => '#"(/)index.php\\?language=([a-z-]+)\\&[amp;]*nv=([a-zA-Z0-9-]+)\\&[amp;]*op=([a-zA-Z0-9-/]+)\\.html"#',
  4 => '#"(/)index.php\\?language=([a-z-]+)\\&[amp;]*nv=([a-zA-Z0-9-]+)\\&[amp;]*op=([a-zA-Z0-9-/]+)"#',
  5 => '#"(/)index.php\\?language=([a-z-]+)\\&[amp;]*nv=([a-zA-Z0-9-/]+)"#',
  6 => '#"(/)index.php\\?language=([a-z-]+)"#'
);

$rewrite_values

Biến lưu giá trị rewrite ứng với khóa rewtite $rewrite_keys

$rewrite_values = array(
  0 => '"\\1\\2/seek/q=\\3"',
  1 => '"\\1\\2/\\3/search/q=\\4"',
  2 => '"\\1\\2/\\3/tag/\\4"',
  3 => '"\\1\\2/\\3/\\4.html"',
  4 => '"\\1\\2/\\3/\\4/"',
  5 => '"\\1\\2/\\3/"',
  6 => '"\\1\\2/"'
);
programming4/variables.txt · Sửa đổi lần cuối: 2016/06/20 08:02 bởi hoaquynhtim99