Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming4:theme:copy-from-deault-theme

Đây là một phiên bản cũ của tài liệu!


Xây dựng giao diện bằng cách copy theme mặc định

1) Copy Giao diện

Copy Giao diện mặc định thành giao diện ví dụ đặt tên là abc

2) Thay đổi hình minh họa của giao diện

Hình minh họa của giao diện là /themes/abc/default.jpg. Nếu đổi tên default.jpg thành tên khác thì cần mở file /themes/abc/config.ini thay đổi giá trị tương ứng tại dòng

<thumbnail>default.jpg</thumbnail>
Ảnh này có kích thước chiều rộng là 300px, chiều cao từ 150 - 200px

3) Giao diện của các Module

Nếu module nào không chỉnh sửa, cần xóa nó đi, bởi nếu không khi giao diện default chỉnh sửa sẽ phải đi sửa tất cả các giao diện này, và sinh ra rất nhiều rác trong code.

Để tránh việc thừa, Nên xóa hết giao diện của module, khi chỉnh sửa cho module nào thì mới copy từ giao diện mặc định sang.

Thành phần của giao diện module bao gồm:

  • File css/ten-module.css
  • Thư mục images/ten-module/
  • File js/ten-module.js
  • Thư mục modules/ten-module/
Các file và thư mục trên tính từ thư mục themes/abc/

4) Layout của giao diện

Kiểm tra lại các layout,

/themes/abc/layout/layout.***.tpl

Cái nào làm thì giữ lại, Cái nào ko làm thì phải xóa đi để tránh người dùng cấu hình vào nó lỗi

Sau đó sửa lại file /themes/abc/config.ini

Sửa dòng

<layoutdefault>left-main-right</layoutdefault>

Thay left-main-right bằng layout mặc định cho giao diện, ví dụ thay thành main

<layoutdefault>main</layoutdefault>

5) Template của block

Kiểm tra các file /themes/abc/layout/block.**.tpl - chúng là các template của block, nếu cái nào làm thì giữ lại, cái nào không làm xóa đi.

Chú ý: Template block.default.tpl là tối thiểu phải có, không được xóa nó.
programming4/theme/copy-from-deault-theme.1466132333.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2016/06/17 02:58 bởi hoaquynhtim99