Site Tools


programming4:thematic

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Next revision
Previous revision
programming4:thematic [2017/02/21 08:46]
hoaquynhtim99 được tạo ra
programming4:thematic [2019/06/17 23:23] (hiện tại)
hoaquynhtim99
Dòng 1: Dòng 1:
 ====== Lập trình NukeViet qua các chuyên đề ====== ====== Lập trình NukeViet qua các chuyên đề ======
  
-  - [[programming4:​thematic:​captcha|Hướng dẫn sử dụng captcha khi lập trình module]] 
   - [[programming4:​thematic:​captchathemedefault|Hướng dẫn sử dụng chức năng captcha theo quy cách của giao diện mặc định]]   - [[programming4:​thematic:​captchathemedefault|Hướng dẫn sử dụng chức năng captcha theo quy cách của giao diện mặc định]]
   - [[programming4:​thematic:​captchathemecustom|Hướng dẫn xây dựng giao diện có captcha]]   - [[programming4:​thematic:​captchathemecustom|Hướng dẫn xây dựng giao diện có captcha]]
 +  - [[programming4:​thematic:​packageextensions|Hướng dẫn đóng gói ứng dụng đúng chuẩn]]
 +  - [[programming4:​thematic:​debugsql|Hướng dẫn debug các câu lệnh SQL]]
programming4/thematic.1487666809.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2017/02/21 08:46 do hoaquynhtim99