Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming4:thematic:emailcheck

Lập trình lấy, kiểm tra email và xử lý email chuẩn

// Lấy email submit từ form
$email = $nv_Request->get_title('email', 'post', '');
 
// Xử lý và kiểm tra email
$check = nv_check_valid_email($email, true);
 
// Kiểm tra hợp chuẩn email
if (!empty($check[0])) {
    die('Email không đúng chuẩn');
}
 
// Lấy lại giá trị email chuẩn
$email = $check[1]; // Dùng giá trị này để lưu vào CSDL
programming4/thematic/emailcheck.txt · Sửa đổi lần cuối: 2021/04/28 04:14 bởi hoaquynhtim99