Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming4:thematic:debugsql

Hướng dẫn debug các câu lệnh SQL

Chức năng này được thêm vào từ NukeViet 4.3.06. Các phiên bản NukeViet 4 trước sẽ không thể thực hiện.

Chú pháp chung

$db->enableDebug();
 
// Thực thi các câu lệnh SQL
 
$list_sqls = $db->debugListSQL();

$list_sqls là mảng một chiều lưu danh sách các câu lệnh

Debug cho toàn hệ thống

Việc debug cho toàn hệ thống giúp nhà phát triển kiểm tra và tối ưu các câu lệnh tại một trang nào đó.

Để không phải sửa vào nhân của hệ thống, nhà phát triển có thể sử dụng plugin để tiến hành việc debug này.

Bước 1. Thêm plugin enable_db_debug.php vào vị trí trước khi gọi các module để bật chế độ debug.

Bước 2. Thêm plugin lấy ra dữ liệu debug trước khi gửi nội dung đến trình duyệt.

Ví dụ plugin slow.php

slow.ini
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<plugin>
  <info>
    <name>Plugin Slow</name>
    <author>VinaDes.,Jsc</author>
    <website>http://vinades.vn</website>
    <description>Lưu lại các URL chạy tốn tài nguyên để tìm cách xử lý</description>
  </info>
  <positions>
	<position>
	<id>3</id>
	<note>Trước khi website gửi nội dung tới trình duyệt</note>
	</position>				
  </positions>
</plugin>
slow.php
<?php
 
/**
 * @Project NUKEVIET 4.x
 * @Author VINADES.,JSC ([email protected])
 * @Copyright (C) 2015 VINADES.,JSC. All rights reserved
 * @License GNU/GPL version 2 or any later version
 * @Createdate Sat, 07 Mar 2015 03:43:56 GMT
 */
 
if (!defined('NV_MAINFILE')) {
  die('Stop!!!');
}
 
$sqls = $db->debugListSQL();
$num_sqls = sizeof($sqls);
$sqls = empty($sqls) ? 'No SQL' : ($num_sqls . " queries executed:\n\n" . implode("\n\n", $sqls));
 
// $sqls là các câu lệnh SQL
// $num_sqls là số lượng các câu lệnh đã thực thi
programming4/thematic/debugsql.txt · Sửa đổi lần cuối: 2019/06/18 09:00 bởi hoaquynhtim99