Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming4:structure

Cấu trúc tệp tin và thư mục của NukeViet

Bạn có thể xem đầy đủ cấu trúc tệp tin và thư mục của NukeViet thông qua kho code của NukeViet trên Github

Mô tả các file trong thư mục gốc

index.php

Là file khởi động hệ thống, gọi ra tất cả các tài nguyên NukeViet sử dụng, xác định các module, các template, thống kê số người online, xác định quyền điều hành module.

.htaccess

Cấu hình Charset (character set) mặc định cho các file HTML, CSS, JS, PHP, HTM, chặn truy cập bên ngoài đến một số file. Thiết lập cho các modules của Apache.

web.config

Tệp cấu hình dành cho máy chủ web IIS trên windows.

favicon.ico

Icon của website.

Các file robots.php, robots.txt

Thiết lập quyền tìm kiếm của các máy chủ tìm kiếm.

composer.json

Cấu hình cho Composer

Các file khác

Các file bổ sung nếu có CONTRIBUTING.md, COPYRIGHT.txt, CHANGELOG.txt, README.md, LICENSE.txt: các file dành cho kho code đang phát triển. (Các file này sẽ bị loại bỏ khỏi bộ cài đặt).

Mô tả các thư mục

admin

Thư mục này chứa thư mục con (modules) và file index.php.

Thư mục modules chứa các module sử dụng trong khu vực quản trị website.

assets

Trong này chứa các file ảnh thumb, trình soạn thảo, javascript, fonts và các file tpl dùng chung. Các thư mục con:

css

Chứa thư viện fontawesome, các file cấu hình cho RSS, Sitemap.

editors

Chứa các trình soạn thảo, NukeViet tích hợp sẵn trình soạn thảo ckeditor.

fonts

Chứa bộ font FontAwesome.

images

Chứa các hình ảnh cơ bản được sử dụng trên toàn hệ thống.

js

Chứa các file javascript NueViet sử dụng như jquery và các plugin, jquery UI, js của các module trong admin.

tpl

Chứa các file cấu hình giao diện của việc đóng gói CSDL, RSS, thông báo chặn truy cập quá nhiều.

Các thư mục khác

Các thư mục khác ngoại trừ những thư mục trên: Là thư mục chứa ảnh thumb của các module. Các thư mục này tự động sinh ra khi các module được cài đặt và có thư mục upload.

data

Chứa các file dữ liệu từ các module, ví dụ các file dữ liệu quảng cáo (module banners), file config_global.php chứa thông tin cấu hình của site, file metatags.xml lưu cấu hình meta-tag…

Ngoài ra thư mục này cũng có thể chứa nhiều file khác tùy theo mỗi module có hoặc không có lưu file vào. Các thư mục con:

cache

Là bộ nhớ đệm của hệ thống, khi thực hiện chức năng xóa cache thì các file trong thư mục này sẽ bị xóa. Cache sẽ giúp hệ thống hoạt động nhanh hơn, giảm bớt công việc xử lý của CPU.

config

Chứa các file cấu hình hệ thống, cấu hình quảng cáo.

ip

Thư viện IP V4 của các nước.

ip6

Thư viện IP V6 của các nước.

logs

Chứa toàn bộ nhật kí hệ thống:

tmp

Các file tạm. Các file trong thư mục này sẽ được tự động xóa nhờ tiến trình tự động.

includes

Chứa toàn bộ tài nguyên của bộ nhân NukeViet.

Các thư mục con:

certificates

Chứa các chứng chỉ sử dụng cho HTTP class trên SSL

core

Chứa các file xử lý cốt lõi của hệ thống.

cronjobs

Chứa các file tiến trình tự động của hệ thống.

fonts

Chứa font cho phần capcha.

ini

Chứa các file dữ liệu như đơn vị tiền tệ, kí hiệu ngôn ngữ, trình duyệt, hệ điều hành.

keywords

Chứa các hàm tách từ khóa.

language

Chứa các file ngôn ngữ. Trong thu mục này các file ngôn ngữ được phân làm 4 loại.

  • Ngôn ngữ global: global.php, admin_global.php lần lượt là ngôn ngữ dùng chung cho toàn bộ khu vực quản trị và khu vực người dùng, nội dung ngôn ngữ được lưu trong biến $lang_global.
  • Ngôn ngữ module (các module khu vực quản trị): admin_ten-module.php.
  • Ngôn ngữ block: (các block trong thư mục includes/blocks/) block.ten-block.php
  • Ngôn ngữ cài đặt: install.php.

plugin

Các plugin của hệ thống.

utf8

Các hàm xử lý mã utf-8.
Các file:

Các file:

mainfile.php

Là file gọi ra tất cả các tài nguyên của hệ thống sử dụng, khởi tạo các hằng, các biến dùng chung. File này được gọi ngay index.php được gọi.

action_mysql.php

File thiết lập CSDL khi cài đặt ngôn ngữ mới.

constants.php

Các thiết lập hệ thống. Phần thiết lập này sẽ được hướng dẫn tại mục thiết lập hệ thống.

countries.php

Chứa các hàm xác định quốc gia.

field_not_allow.php

Danh sách các giá trị cấm sử dụng để đặt tên cột trong CSDL.

footer.php, header.php

File thiết lập định dạng xuất ra của website.

functions.php

Chứa các hàm NukeViet xây dựng sẵn.

ini.php

Đọc dữ liệu từ file ini, đối chiếu để xuất ra biến $sys_info

language.php

Xác định ngôn ngữ data, ngôn ngữ giao diện .

request_uri.php

Xử lý biến $_GET

rewrite.php, rewrite_index.php, rewrite_language.php

Chứa năng rewrite của NukeViet.

timezone.php

Thông tin về múi giờ.

xtemplate.class.php

Class xử lý giao diện.

install

Phần cài đặt NukeViet.

modules

Chứa các module khu vực người dùng.

themes

Chứa các giao diện.

uploads

Chứa các file upload của các module, mỗi thư mục trong thư mục này tương đương với một module.

vendor

Chứa các tài nguyên bên thứ ba mà NukeViet sử dụng theo chuẩn PSR-4

programming4/structure.txt · Sửa đổi lần cuối: 2018/03/19 11:11 bởi vuthao