Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming4:note

Các lưu ý khi lập trình NukeViet 4.x

 • Để thêm nội dung vào phần head và footer của site, ta lưu nội dung đó vào hai biến $my_head và $my_footer.

Ví dụ:

$my_head .= "<script type=\"text/javascript\" src=\"" . NV_BASE_SITEURL . "js/jquery/jquery.imgpreload.min.js\"></script>\n";
$my_footer .= "<script type=\"text/javascript\" src=\"" . NV_BASE_SITEURL . "themes/" . $module_info['template'] . "/js/contentslider.js\"></script>\n";

Ngoài ra có thể chèn trực tiếp vào các file tpl, khi xuất ra trình duyệt hệ thống tự động đưa js và css về vị trí thích hợp.

 • Để gọi ra editor, thực hiện thao tác:
if (defined('NV_EDITOR')) {
  require_once NV_ROOTDIR . '/' . NV_EDITORSDIR . '/' . NV_EDITOR . '/nv.php';
}
 
$row['bodytext'] = htmlspecialchars(nv_editor_br2nl($row['bodytext']));
 
if (defined('NV_EDITOR') and nv_function_exists('nv_aleditor')) {
  $row['bodytext'] = nv_aleditor('bodytext', '100%', '300px', $row['bodytext']);
} else {
  $row['bodytext'] = '<textarea style="width:100%;height:300px" name="bodytext">' . $row['bodytext'] . '</textarea>';
}
 • Để mở cửa sổ upload file ta thực hiện:
$("input[name=selectimg]").click(function() {
	var area = "image";
	var alt = "imagealt";
	var path = uploads_dir_user;
	var type = "image";
	nv_open_browse(script_name + "?" + nv_name_variable + "=upload&popup=1&area=" + area + "&alt=" + alt + "&path=" + path + "&type=" + type, "NVImg", 850, 420, "resizable=no,scrollbars=no,toolbar=no,location=no,status=no");
	return false;
});
 • Để mở cửa sổ tìm kiếm ID một thành viên ta thực hiện:
$("#selecteduid").click( function() {
  nv_open_browse('{NV_BASE_ADMINURL}index.php?' + nv_name_variable + '=users&' + nv_fc_variable + '=getuserid&area=userid&return=username&filtersql={FILTERSQL}', 'NVImg', 850, 500, 'resizable=no,scrollbars=no,toolbar=no,location=no,status=no');
});
 • NukeViet hỗ trợ các tiến trình tự động, tuy nhiên các tiến trình tự động sẽ không chạy nếu không tồn tại giá trị $_GET['second'] hoặc $_GET['second'] != 'crontjobs', vì vậy trong file theme.php của mỗi theme nhất thiết phải có dòng
$xtpl->assign('THEME_IMG_CRONJOBS', NV_BASE_SITEURL . "index.php?second=cronjobs&amp;p=" . nv_genpass());

Trong phần cuối của website cần có dòng

<img alt="" title="" src="{THEME_IMG_CRONJOBS}" width="1" height="1" />

(Thông thường phần cuối thường do file footer.tpl quyết định).

programming4/note.txt · Sửa đổi lần cuối: 2016/06/17 07:24 bởi hoaquynhtim99