Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming4:module:submit_form_nukeviet

Lấy giá trị của biến khi submit form trong NukeViet 4

Lấy biến số nguyên

Lấy giá trị của input_name qua phương thức post, nếu không có giá trị bằng 0

$id = $nv_Request->get_int('id', 'post');

Lấy giá trị của input_name qua phương thức get, nếu không có giá trị bằng 10

$default = 10;
$id = $nv_Request->get_int('id', 'get', $default);

Lấy giá trị của input_name qua phương thức post, hoặc get ưu tiên lấy post trước, nếu không có giá trị bằng 10

$default = 10;
$id = $nv_Request->get_int('id', 'post,get', $default);

Lấy biến số thực

Lấy giá trị của input_name qua phương thức post, nếu không có giá trị bằng 0

$id = $nv_Request->get_float('id', 'post');

Lấy giá trị của input_name qua phương thức get, nếu không có giá trị bằng 10.5

$default = 10.5;
$id = $nv_Request->get_float('id', 'get', $default);

Lấy giá trị của input_name qua phương thức post, hoặc get ưu tiên lấy post trước, nếu không có giá trị bằng 10.5

$default = 10.5;
$id = $nv_Request->get_float('id', 'post,get', $default);

Lấy biến của thẻ form input

Lấy giá trị của input_name qua phương thức post, nếu không có giá trị bằng rỗng

$value = $nv_Request->get_title('input_name', 'post', ''); 

Lấy giá trị của input_name qua phương thức post hoặc get, nếu không có giá trị bằng rỗng Giá trị của biến sẽ được gọi qua hàm nv_htmlspecialchars để thay thế các mã html đặc biệt

$value = $nv_Request->get_title('input_name', 'post,get', "", 1);

Lấy giá trị của input_name qua phương thức request, nếu không có giá trị bằng default Giá trị của biến sẽ thay thế các kỹ tự khác a-zA-Z0-9 bằng ký tự gạch dưới

$default = "default";
$preg_replace = array('pattern' => "/[^a-zA-Z0-9]/", 'replacement' => "_");
$value = $nv_Request->get_title('input_name', 'request', $default, 0, $preg_replace);

Nếu cần chỉ lấy 255 ký tự đầu tiên, nếu giá trị nhiều hơn 255 ký tự thì các ký tự sau 255 sẽ bị cắt đi

$value = nv_substr($value, 0, 255);

Lấy biến của thẻ form textarea

sử dụng cho các form là trình soạn thảo: phương thức get_editor của class Request chỉ dùng post, chứ không dùng phương thức get, nếu không sẽ bị mất dữ liệu, chỉ các tags được liệt kê trong NV_ALLOWED_HTML_TAGS mới được sử dụng, các mã khác sẽ bị lọc bỏ, hoặc sử dụng

$content = $nv_Request->get_editor('content', '', NV_ALLOWED_HTML_TAGS);
$content = $nv_Request->get_editor('content', ''); //sẽ không lọc các tags html
$content = nv_editor_nl2br($content);// dung de save vào CSDL hoặc dùng
$content = $nv_Request->get_editor('content', '', NV_ALLOWED_HTML_TAGS, 1);

Sau khi đã lưu vào CSDL, nếu đưa vào trình soạn thảo

$content = nv_htmlspecialchars(nv_editor_br2nl( $row['content']));

sử dụng cho các form là textarea: phương thức get_textarea của class Request chỉ dùng post, chứ không dùng phương thức get, nếu không sẽ bị mất dữ liệu, Chì chỉ các tags được liệt kê trong NV_ALLOWED_HTML_TAGS mới được sử dụng, các mã khác sẽ bị lọc bỏ

$content = $nv_Request->get_textarea('content', '', NV_ALLOWED_HTML_TAGS);
$content = $nv_Request->get_textarea('content', ''); //sẽ không lọc các tags html

Nếu lưu vào CSDL hoặc vào file

$content = $nv_Request->get_textarea('content', '', NV_ALLOWED_HTML_TAGS, 1);

Sau khi đã lưu vào CSDL, nếu đưa vào textarea

$content = nv_htmlspecialchars(nv_br2nl($row['content'])); // dung de lay data tu CSDL, dua vao textarea

Lấy giá trị của trình soạn thảo bằng javascript

value = CKEDITOR.instances['DOM-ID-HERE'].getData()
programming4/module/submit_form_nukeviet.txt · Sửa đổi lần cuối: 2018/04/02 08:59 bởi vuthao