Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming4:module:sitemap

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản sau
Phiên bản trước
programming4:module:sitemap [2016/06/21 03:11]
hoaquynhtim99 được tạo ra
programming4:module:sitemap [2019/06/18 07:57]
hoaquynhtim99
Dòng 1: Dòng 1:
 ====== Hướng dẫn tạo sitemap cho module ====== ====== Hướng dẫn tạo sitemap cho module ======
-Để hỗ trợ sitemap, module cần tồn tại file ''modules/module-name/sitemap.php+Để hỗ trợ sitemap, module cần tồn tại file ''modules/module-name/sitemap.php''
  
 Mục đích chính của sitemap.php là đưa các bài viết (hoặc nội dung cần thiết) vào mảng ''$url'' sau đó gọi qua hàm ''nv_xmlSitemap_generate($url)''. Mục đích chính của sitemap.php là đưa các bài viết (hoặc nội dung cần thiết) vào mảng ''$url'' sau đó gọi qua hàm ''nv_xmlSitemap_generate($url)''.
Dòng 24: Dòng 24:
 $url = array(); $url = array();
 $cacheFile = NV_LANG_DATA . '_sitemap_' . NV_CACHE_PREFIX . '.cache'; $cacheFile = NV_LANG_DATA . '_sitemap_' . NV_CACHE_PREFIX . '.cache';
-$pa NV_CURRENTTIME - 7200;+$cacheTTL = 7200;
  
-if (($cache = $nv_Cache->getItem($module_name, $cacheFile)) != false and filemtime(NV_ROOTDIR . '/' . NV_CACHEDIR . '/' . $module_name . '/' . $cacheFile) >= $pa) {+if (($cache = $nv_Cache->getItem($module_name, $cacheFile, $cacheTTL)) != false) {
     $url = unserialize($cache);     $url = unserialize($cache);
 } else { } else {
Dòng 39: Dòng 39:
  
     $cache = serialize($url);     $cache = serialize($url);
-    $nv_Cache->setItem($module_name, $cacheFile, $cache);+    $nv_Cache->setItem($module_name, $cacheFile, $cache, $cacheTTL);
 } }
  
Dòng 46: Dòng 46:
  
 </code> </code>
 +
 +> Lưu ý: Hướng dẫn này dành cho NukeViet 4.1 về sau, đối với NukeViet 4 trước 4.1 xem hướng dẫn [[programming4:module:sitemap41|Hướng dẫn tạo sitemap cho module áp dụng đối với NukeViet trước 4.1.00]]
 +
 +===== Chia sitemap con =====
 +
 +
 +> Chức năng này có từ NukeViet 4.3.04
 +
 +Để phân chia sitemap con dùng đoạn code
 +
 +<code php>
 +if (empty($array_op[1])) {
 +    $url = [
 +        NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&amp;' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name . '&amp;' . NV_OP_VARIABLE . '=' . $op . '/tender',
 +        NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&amp;' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name . '&amp;' . NV_OP_VARIABLE . '=' . $op . '/prequalification',
 +        NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&amp;' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name . '&amp;' . NV_OP_VARIABLE . '=' . $op . '/result',
 +        NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&amp;' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name . '&amp;' . NV_OP_VARIABLE . '=' . $op . '/plans'
 +    ];
 +    nv_xmlSitemapCat_generate($url);
 +}
 +</code>
 +
 +Khi đó trong sitemap, căn cứ vào biến ''$array_op[1]'' để xác định sitemap con.
 +
 +===== Hiển thị sitemap con trên sitemapindex =====
 +
 +> Chức năng này có tể từ NukeViet 4.3.06
 +
 +Để hiển thị các site map con của module tại sitemapindex chỉ cần tạo file theo quy luật
 +
 +<code>
 +modules/ten-module/funcs/sitemap.plans.php
 +modules/ten-module/funcs/sitemap.result.php
 +modules/ten-module/funcs/sitemap.prequalification.php
 +modules/ten-module/funcs/sitemap.xxxx.php
 +....
 +</code>
 +
 +Code xử lý cho sitemap của module vẫn là ''sitemap.php''
 +
  
programming4/module/sitemap.txt · Sửa đổi lần cuối: 2019/06/18 07:57 bởi hoaquynhtim99