Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming4:module:sitemap41

Hướng dẫn tạo sitemap cho module áp dụng đối với NukeViet trước 4.1.00

Để hỗ trợ sitemap, module cần tồn tại file modules/module-name/sitemap.php

Mục đích chính của sitemap.php là đưa các bài viết (hoặc nội dung cần thiết) vào mảng $url sau đó gọi qua hàm nv_xmlSitemap_generate($url).

Do số row truy vấn vào CSDL lớn nên tốt nhất nội dung cần được cache sử dụng $nv_Cache.

Ví dụ hoàn chỉnh

sitemap.php
<?php
 
/**
 * @Project EVENTS 4.X
 * @Author PHAN TAN DUNG (phantandung92@gmail.com)
 * @Copyright (C) 2016 PHAN TAN DUNG. All rights reserved
 * @License GNU/GPL version 2 or any later version
 * @Createdate Sun, 12 Jun 2016 05:02:54 GMT
 */
 
if (!defined('NV_MOD_EVENTS'))
  die('Stop!!!');
 
$url = array();
$cacheFile = NV_LANG_DATA . '_sitemap_' . NV_CACHE_PREFIX . '.cache';
$pa = NV_CURRENTTIME - 7200;
 
if (($cache = $nv_Cache->getItem($module_name, $cacheFile)) != false and filemtime(NV_ROOTDIR . '/' . NV_CACHEDIR . '/' . $module_name . '/' . $cacheFile) >= $pa) {
  $url = unserialize($cache);
} else {
  $db->sqlreset()->select('id, addtime, alias')->from(NV_PREFIXLANG . '_' . $module_data . '_rows')->where('status=1')->order('addtime DESC')->limit(1000);
  $result = $db->query($db->sql());
 
  $url = array();
 
  while (list($id, $publtime, $alias) = $result->fetch(3)) {
    $url[] = array('link' => NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&amp;' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name . '&amp;' . NV_OP_VARIABLE . '=' . $alias . $global_config['rewrite_exturl'], 'publtime' => $publtime);
  }
 
  $cache = serialize($url);
  $nv_Cache->setItem($module_name, $cacheFile, $cache);
}
 
nv_xmlSitemap_generate($url);
die();
programming4/module/sitemap41.txt · Sửa đổi lần cuối: 2018/02/28 01:36 bởi hoaquynhtim99