Site Tools


programming4:module:rss

Hướng dẫn chức năng RSS của module

Tổng quan

Một module có chức năng RSS cần bổ sung đủ hai file

 • modules/module-name/rssdata.php
 • modules/module-name/funcs/rss.php

Trong đó:

 • rssdata.php là file tạo danh mục (chủ đề) rss cho module feeds của hệ thống
 • rss.php là file xử lý rss chính của module.

Cách viết file rssdata.php

File này cần trả về một mảng có dạng

$rssarray[] = array('catid' => 0, 'parentid' => 0, 'title' => '', 'link' => '');

Trong đó:

 • catid là ID của chuyên mục, chủ đề, nhóm …
 • parentid là ID của chuyên mục, chủ đề, nhóm … cha (Nếu có đa cấp)
 • title là tiêu đề
 • link là đường dẫn tới phần xử lý RSS của module (funcs rss)

Ví dụ về file ''rssdata.php'' không có đa cấp

rssdata.php
<?php
 
/**
 * @Project EVENTS 4.X
 * @Author PHAN TAN DUNG (phantandung92@gmail.com)
 * @Copyright (C) 2016 PHAN TAN DUNG. All rights reserved
 * @License GNU/GPL version 2 or any later version
 * @Createdate Sun, 12 Jun 2016 05:02:54 GMT
 */
 
if (!defined('NV_IS_MOD_RSS'))
  die('Stop!!!');
 
$rssarray = array();
 
$sql = "SELECT catid, title, alias FROM " . NV_PREFIXLANG . "_" . $mod_data . "_cat ORDER BY weight ASC";
//$rssarray[] = array('catid' => 0, 'parentid' => 0, 'title' => '', 'link' => '');
 
$list = $nv_Cache->db($sql, '', $mod_name);
foreach ($list as $value) {
  $value['parentid'] = 0;
  $value['link'] = NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&amp;" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $mod_name . "&amp;" . NV_OP_VARIABLE . "=" . $mod_info['alias']['rss'] . "/" . $value['alias'];
  $rssarray[] = $value;
}

Ví dụ về file ''rssdata.php'' đa cấp

rssdata.php
<?php
 
/**
 * @Project NUKEVIET 4.x
 * @Author VINADES (contact@vinades.vn)
 * @Copyright (C) 2014 VINADES. All rights reserved
 * @License GNU/GPL version 2 or any later version
 * @Createdate Apr 20, 2010 10:47:41 AM
 */
 
if (! defined('NV_IS_MOD_RSS')) {
  die('Stop!!!');
}
 
$rssarray = array();
$sql = "SELECT catid, parentid, title, alias FROM " . NV_PREFIXLANG . "_" . $mod_data . "_cat ORDER BY weight, sort";
//$rssarray[] = array('catid' => 0, 'parentid' => 0, 'title' => '', 'link' => '');
 
$list = $nv_Cache->db($sql, '', $mod_name);
foreach ($list as $value) {
  $value['link'] = NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&amp;" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $mod_name . "&amp;" . NV_OP_VARIABLE . "=" . $mod_info['alias']['rss'] . "/" . $value['alias'];
  $rssarray[] = $value;
}
Trong ví dụ trên giá trị parentid do sự quyết định của CSDL.

Chú ý

Nếu module có chức năng RSS và không phân theo chủ đề hay chuyên mục gì thì vẫn phải có file rssdata.php như sau

rssdata.php
<?php
 
/**
 * @Project NUKEVIET 4.x
 * @Author VINADES (contact@vinades.vn)
 * @Copyright (C) 2014 VINADES. All rights reserved
 * @License GNU/GPL version 2 or any later version
 * @Createdate Apr 20, 2010 10:47:41 AM
 */
 
if (! defined('NV_IS_MOD_RSS')) {
  die('Stop!!!');
}
 
$rssarray = array();

Cách viết file rss.php

File rss.php cần đưa được dữ liệu hợp chuẩn vào hai mảng

$channel = array();
$items = array();

Mảng $channel có dạng

$channel['title'] = $module_info['custom_title'];
$channel['link'] = NV_MY_DOMAIN . NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&amp;' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name;
$channel['description'] = !empty($module_info['description']) ? $module_info['description'] : $global_config['site_description'];

Trong đó:

 • title là tiêu đề nguồn cấp tin
 • link là đường dẫn đến nguồn cấp tin
 • description là mô tả nguồn cấp tin

Mảng $items có dạng

$items[] = array(
  'title' => $title,
  'link' => NV_MY_DOMAIN . NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&amp;' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name . '&amp;' . NV_OP_VARIABLE . '=' . $alias . $global_config['rewrite_exturl'], //
  'guid' => $module_name . '_' . $id,
  'description' => $time . (!empty($location) ? '. ' . $location : ''),
  'pubdate' => $publtime
);

Trong đó:

 • title là tiêu đề bài viết
 • link là đường dẫn đến bài viết
 • guid là khóa của tin (không quan trọng)
 • description mô tả tin (có thể sử dụng html vào đây)
 • pubdate là thời gian xuất bản tin (kiểu số nguyên)

Ví dụ

rss.php
<?php
 
/**
 * @Project EVENTS 4.X
 * @Author PHAN TAN DUNG (phantandung92@gmail.com)
 * @Copyright (C) 2016 PHAN TAN DUNG. All rights reserved
 * @License GNU/GPL version 2 or any later version
 * @Createdate Sun, 12 Jun 2016 05:02:54 GMT
 */
 
if (!defined('NV_MOD_EVENTS'))
  die('Stop!!!');
 
$channel = array();
$items = array();
 
$channel['title'] = $module_info['custom_title'];
$channel['link'] = NV_MY_DOMAIN . NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&amp;' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name;
$channel['description'] = !empty($module_info['description']) ? $module_info['description'] : $global_config['site_description'];
 
$db->sqlreset()->select('id, time_start, time_end, title, alias, location, addtime')->order('id DESC')->limit(30);
 
$where = 'status = 1';
 
if (isset($array_op[1])) {
  $_catid = 0;
  foreach ($global_array_cat as $cat) {
    if ($cat['alias'] == $array_op[1]) {
      $_catid = $cat['catid'];
      break;
    }
  }
 
  if (!empty($_catid)) {
    $where .= ' AND catids LIKE \'%,' . $_catid . ',%\'';
  } else {
    header('location:' . nv_url_rewrite(NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name . '&' . NV_OP_VARIABLE . '=' . $op, true));
    die();
  }
}
 
$db->from(NV_PREFIXLANG . '_' . $module_data . '_rows')->where($where);
 
if ($module_info['rss']) {
  $result = $db->query($db->sql());
  while (list($id, $time_start, $time_end, $title, $alias, $location, $publtime) = $result->fetch(3)) {
    $h = nv_date('H', $time_start);
    $m = nv_date('i', $time_start);
    $d = nv_date('d/m/Y', $time_start);
 
    $time = ($h != '00' ? $h . ':' . $m . ' ' : '') . $d;
 
    if (!empty($time_end)) {
      $h = nv_date('H', $time_end);
      $m = nv_date('i', $time_end);
      $d = nv_date('d/m/Y', $time_end);
 
      $time .= ' - ' . ($h != '00' ? $h . ':' . $m . ' ' : '') . $d;
    }
 
    $items[] = array(
      'title' => $title,
      'link' => NV_MY_DOMAIN . NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&amp;' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name . '&amp;' . NV_OP_VARIABLE . '=' . $alias . $global_config['rewrite_exturl'], //
      'guid' => $module_name . '_' . $id,
      'description' => $time . (!empty($location) ? '. ' . $location : ''),
      'pubdate' => $publtime
    );
  }
}
 
nv_rss_generate($channel, $items);
die();

Chú ý

Các đường dẫn trong RSS đều phải là đường dẫn tuyệt đối.

programming4/module/rss.txt · Thời điểm thay đổi: 2016/06/21 01:48 do hoaquynhtim99