Site Tools


programming4:module:menu

Hướng dẫn xuất thông tin cho module menu

Ví dụ một module (sự kiện) có hỗ trợ xuất menu thì khi thêm menu từ module Menu, lúc chọn Liên kết đến module sẽ như sau: Hình 1: Ví dụ module có xuất menu Trong ảnh tên, các tùy chọn đổ xuống chính là các mục do module (sự kiện) xuất ra.

Để hỗ trợ xuất menu, cần tồn tại file sau modules/module-name/menu.php. File menu.php cần đưa dữ liệu vào mảng $array_item.

Ví dụ hoàn chỉnh về file menu.php:

menu.php
<?php
 
/**
 * @Project EVENTS 4.X
 * @Author PHAN TAN DUNG (phantandung92@gmail.com)
 * @Copyright (C) 2016 PHAN TAN DUNG. All rights reserved
 * @License GNU/GPL version 2 or any later version
 * @Createdate Sun, 12 Jun 2016 05:02:54 GMT
 */
 
if (!defined('NV_IS_FILE_ADMIN'))
  die('Stop!!!');
 
$sql = 'SELECT * FROM ' . NV_PREFIXLANG . '_' . $mod_data . '_cat ORDER BY weight ASC';
$result = $db->query($sql);
while ($row = $result->fetch()) {
  $array_item[$row['catid']] = array(
    'parentid' => 0,
    'groups_view' => '6',
    'key' => $row['catid'],
    'title' => $row['title'],
    'alias' => $row['alias']
  );
}

Theo đó mảng $array_item bao gồm:

 • parentid là khóa của phần tử (menu) cha
 • groups_view là danh sách ID các nhóm được quyền xem menu, phân cách bởi dấu ','
 • key là khóa của menu
 • title là tiêu đề của menu
 • alias là liên kết tĩnh của menu

alias khi xuất ra link sẽ có dạng sau: /index.php?language=vi&nv=events&op=Doan-Hoi. Giá trị Doan-Hoi chính là alias

Chú ý: Trong menu.php biến $module_info hay sử dụng thay bằng $modvalues
programming4/module/menu.txt · Thời điểm thay đổi: 2016/06/21 02:15 do hoaquynhtim99