Site Tools


programming4:module:framework

Hướng dẫn sử dụng các framework trong lập trình module

phpExcel

1. Điều kiện sử dụng PHPExcel

Để sử dụng được bộ thư viện viết bằng php này thì đòi hỏi cấu hình Server bạn phải như sau:

  PHP version 5.2.0 hoặc mới hơn
  PHP extension php_zip enabled 
  PHP extension php_xml enabled
  PHP extension php_gd2 enabled

2. Cài đặt PHPExcel

Mở composer.json ở thư mục gốc website, thêm vào mục require giá trị

"phpoffice/phpexcel": "1.9.x-dev"
Chú ý: Hiện này nhóm phát triển phpexcel đã xóa nhánh 1.9 trên kho của họ do đó để cài đặt, bạn có thể sử dụng kho dự phòng của tác giả Phan Tấn Dũng tại https://github.com/hoaquynhtim99/phpexcel bằng cách mở composer.json ở thư mục gốc website, thêm vào mục require giá trị
"hoaquynhtim99/phpexcel": "dev-master"

Sau đó chạy lệnh composer update

3. Sử dụng

Đoạn code sau để kiểm tra thư viện và đọc file excel, tìm số dòng, số cột của file

if (!is_dir(NV_ROOTDIR . '/vendor/phpoffice/phpexcel')) {
    trigger_error('Open composer.json, add to require "phpoffice/phpexcel": "1.9.x-dev" then run Composer Update', 256);
}
 
$objPHPExcel = \PHPExcel\IOFactory::load(NV_UPLOADS_REAL_DIR . "/" . $module_name . "/" . $file_name);
$objWorksheet = $objPHPExcel->getActiveSheet();
 
$highestRow = $objWorksheet->getHighestRow();
// e.g. 10
$highestColumn = $objWorksheet->getHighestColumn();
// e.g 'F'
$highestColumnIndex = \PHPExcel\Cell::columnIndexFromString($highestColumn);
programming4/module/framework.txt · Thời điểm thay đổi: 2017/02/21 08:12 do hoaquynhtim99