Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming4:lib

Các hàm sẵn có

Các hàm được xây dựng trong file /assets/is/global.js bao gồm:

String function

 • nv_email_check(field_id)

  Nếu email hợp lệ trả về true ngược lại trả về false.

 • nv_num_check(field_id)

  Trả về true nếu là số ngược là trả về false.

 • nv_name_check(field_id)

  Trả về true nếu chuỗi hợp lệ (bao gồm a-zA-Z0-9-_) ngược lại trả về false

 • nv_md5_check(field_id)

  Kiểm tra chuỗi hợp lệ MD5 và trả về true hoặc false.

 • nv_iChars_check(field_id)

  Kiểm tra chuỗi có chứa kí tự đặc biệt không và trả về true hoặc false.

 • nv_iChars_Remove(str)

  Xóa bỏ các kí tự đặc biệt trong chuỗi str.

 • formatStringAsUriComponent(str)

  Định dạng lại chuỗi qua việc xóa bỏ kí tự đặc biệt, xóa bỏ khoảng trắng liên tiếp hơn hai lần, khoảng trắng đầu và cuối chuỗi.

 • strip_tags(str, allowed_tags)

  Lọc mã html.

 • trim(str, charlist)

  Xem thêm trim().

 • nv_setCookie(name, value, expiredays)

  Lưu cookie.

 • nv_getCookie(name)

  Lấy cookie.

Data function

 • is_array(mixed_var)

  Kiểm tra biến mixed_var có phải kiểu array không.

 • is_numeric(mixed_var)

  Kiểm tra mixed_var có phải là số hay không.

 • intval(mixed_var, base)

  Trả về số nguyên từ mixed_var

 • nv_DigitalClock(div_id)

  Xuất đồng hồ vào div_id.

 • nv_show_hidden(div_id, st)

  Ẩn hiện div_id.

 • nv_checkAll(oForm, cbName, caName, check_value)
 • nv_UncheckAll(oForm, cbName, caName, check_value)
 • nv_set_disable_false(sid)
 • nv_settimeout_disable(sid, tm)
 • nv_randomPassword(plength)
 • nv_urldecode_ajax(my_url, containerid)
Chú ý: field_id trong các hàm trên là ID của input, textarea, select …
programming4/lib.txt · Sửa đổi lần cuối: 2016/06/16 10:10 bởi hoaquynhtim99