Site Tools


programming4:class

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
programming4:class [2018/02/27 07:11]
hoaquynhtim99 [$nv_Cache]
programming4:class [2019/10/19 01:36] (hiện tại)
hoaquynhtim99 [$nv_Request]
Dòng 8: Dòng 8:
   * Lấy số thực: <code php>​$nv_Request->​get_float($name,​ $mode = null, $default = null, $decode = true);</​code>​   * Lấy số thực: <code php>​$nv_Request->​get_float($name,​ $mode = null, $default = null, $decode = true);</​code>​
   * Lấy số nguyên: <code php>​$nv_Request->​get_int($name,​ $mode = null, $default = null, $decode = true);</​code>​   * Lấy số nguyên: <code php>​$nv_Request->​get_int($name,​ $mode = null, $default = null, $decode = true);</​code>​
 +  * Lấy số nguyên không âm (thêm vào từ bản 4.3.08): <code php>​$nv_Request->​get_absint($name,​ $mode = null, $default = null, $decode = true);</​code>​
   * Lấy giá trị logic: <code php>​$nv_Request->​get_bool($name,​ $mode = null, $default = null, $decode = true);</​code>​   * Lấy giá trị logic: <code php>​$nv_Request->​get_bool($name,​ $mode = null, $default = null, $decode = true);</​code>​
   * Kiểm tra tồn tại của một request: <code php>​$nv_Request->​isset_request($names,​ $mode, $all = true);</​code>​   * Kiểm tra tồn tại của một request: <code php>​$nv_Request->​isset_request($names,​ $mode, $all = true);</​code>​
programming4/class.1519715516.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2018/02/27 07:11 do hoaquynhtim99