Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming4:class

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
programming4:class [2018/02/27 07:11]
hoaquynhtim99 [$nv_Cache]
programming4:class [2019/10/19 01:36] (hiện tại)
hoaquynhtim99 [$nv_Request]
Dòng 8: Dòng 8:
   * Lấy số thực: <code php>$nv_Request->get_float($name, $mode = null, $default = null, $decode = true);</code>   * Lấy số thực: <code php>$nv_Request->get_float($name, $mode = null, $default = null, $decode = true);</code>
   * Lấy số nguyên: <code php>$nv_Request->get_int($name, $mode = null, $default = null, $decode = true);</code>   * Lấy số nguyên: <code php>$nv_Request->get_int($name, $mode = null, $default = null, $decode = true);</code>
 +  * Lấy số nguyên không âm (thêm vào từ bản 4.3.08): <code php>$nv_Request->get_absint($name, $mode = null, $default = null, $decode = true);</code>
   * Lấy giá trị logic: <code php>$nv_Request->get_bool($name, $mode = null, $default = null, $decode = true);</code>   * Lấy giá trị logic: <code php>$nv_Request->get_bool($name, $mode = null, $default = null, $decode = true);</code>
   * Kiểm tra tồn tại của một request: <code php>$nv_Request->isset_request($names, $mode, $all = true);</code>   * Kiểm tra tồn tại của một request: <code php>$nv_Request->isset_request($names, $mode, $all = true);</code>
programming4/class.1519715516.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2018/02/27 07:11 bởi hoaquynhtim99