Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming4:class:upload

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
programming4:class:upload [2020/11/09 02:37]
vuthao [Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng class Upload để tải file lên hệ thống]
programming4:class:upload [2020/11/09 02:49] (hiện tại)
vuthao
Dòng 219: Dòng 219:
 Kết quả trả về lưu vào biến ''$upload_info'' cũng có nội dung tương tự như cách lưu file từ máy tính bên trên. Kết quả trả về lưu vào biến ''$upload_info'' cũng có nội dung tương tự như cách lưu file từ máy tính bên trên.
  
-=== Sử dụng module quản lý File ===+==== Sử dụng module quản lý File ====
  
 Khai báo html Khai báo html
-<code>+<code html>
 // thẻ input text đường dẫn file // thẻ input text đường dẫn file
 <input class="w300 form-control pull-left" type="text" name="image" id="image" value="{DATA.image}" style="margin-right: 5px"/> <input class="w300 form-control pull-left" type="text" name="image" id="image" value="{DATA.image}" style="margin-right: 5px"/>
Dòng 233: Dòng 233:
 </code> </code>
  
-Javarscript gọi module quản lý file +Javascript gọi module quản lý file 
-<code>+<code javascript >
 $("input[name=selectimg]").click(function() { $("input[name=selectimg]").click(function() {
  var area = "image"; //id của thẻ input lưu đường dẫn file  var area = "image"; //id của thẻ input lưu đường dẫn file
programming4/class/upload.txt · Sửa đổi lần cuối: 2020/11/09 02:49 bởi vuthao