Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming4:class:image

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng class Image để xử lý ảnh

Class image là lớp có chứa các chức năng xử lý ảnh trên hệ thống như: Chỉnh kích thước, cắt ảnh, thêm logo, tối ưu dung lượng ảnh…

Chuẩn bị

 1. Cài đặt NukeViet 4.4.02 (link tải NukeViet 4.4.02) hoặc tương đương.
 2. Cài đặt module mẫu samples (nv4_module_samples.zip) để lập trình
 3. Dùng class upload (Xem hướng dẫn), chức năng quản lý file hoặc copy trực tiếp ảnh này nukeviet.png vào thư mục uploads

Hướng dẫn lập trình

Trong file modules/samples/admin/main.php bên dưới đoạn

//------------------------------
// Viết code xử lý chung vào đây
//------------------------------

Ta tiến hành lập trình xử lý ảnh:

Khởi tạo class Image bằng lệnh

$image = new NukeViet\Files\Image(NV_UPLOADS_REAL_DIR . '/nukeviet.png', NV_MAX_WIDTH, NV_MAX_HEIGHT);

Trong đó:

 • Tham số thứ nhất là đường dẫn tuyệt đối đến ảnh, trong ví dụ này ảnh là nukeviet.png trong thư mục uploads
 • Tham số thứ 2, 3 là chiều rộng tối đa và chiều cao tối đa được phép xử lý. Có thể không giới hạn bằng cách bỏ hai tham số này

Sau đó sử dụng theo quy luật sau

$image->[Phương thức 1/Chức năng 1]
$image->[Phương thức 2/Chức năng 2 ...]
$image->save(NV_UPLOADS_REAL_DIR, $newname, $quality);
$image->close();
 
$info = $image->create_Image_info;

Mô tả:

 • Đầu tiên gọi ra chức năng xử lý, có thể gọi nhiều lần, các chức năng này được mô tả bên dưới
 • Sau khi xử lý các chức năng gọi phương thức lưu $image→save để lưu ảnh, tham số truyền vào gồm
  • Thư mục lưu ảnh
  • Tên ảnh mới, nếu không chỉ ra hệ thống tự động lưu ảnh mới với dạng [tên-ảnh-cũ_rộng_cao].[loại-file]
  • Chất lượng ảnh mới, nếu không chỉ ra hệ thống lưu với chất lượng 100%. Giá trị truyền vào từ 1 ⇒ 100
 • Cuối cùng kiểm tra $image→create_Image_info để lấy kết quả lưu ảnh mới

Các chức năng xử lý ảnh

Chỉnh kích thước theo %

$image->resizePercent(100);

Tham số tuyền vào là số nguyên, nhỏ nhất = 1.

Cắt ảnh từ giữa

$image->cropFromCenter(100, 100);

Tham số tuyền vào là kích thước rộng, cao của ảnh mới.

Cắt ảnh từ bên trái

$image->cropFromLeft(50, 50, 200, 200);

Tham số thứ 1, 2 cho biết khoảng cách từ bên trái và bên trên sẽ bắt đầu cắt ảnh. Tham số thứ 3, 4 cho biết kích thước rộng, cao cần cắt lấy

Cắt ảnh từ bên trên

$image->cropFromTop(200, 200);

Hai tham số truyền vào cho biết kích thước ảnh cần cắt. Hướng cắt từ trái, bên trên. Thương thức cắt ảnh này giống với cropFromLeft với tham số 1,2 bằng 0

Chỉnh kích thước theo hai phương

$image->resizeXY(200, 200);

Hai tham số truyền vào là kích thước tối đa cần resize theo phương rộng, cao. Ảnh được resize có tỉ lệ đúng với tỉ lệ của ảnh gốc.

Tạo bóng đổ

$image->reflection();

Chức năng này tạo ảnh mới có chiều cao gấp rưỡi ảnh gốc, phần cao của ảnh thêm vào có dạng bóng đổ xuống mờ dần.

Xoay ảnh

$image->rotate(-45);

Tham số tuyền vào giá trị dương hoặc âm từ 0 đến 360 độ. Nếu dương ảnh xoay cùng chiều kim đồng hồ và ngược lại giá trị âm ảnh xuay ngược chiều kim đồng hồ.

Chèn logo vào ảnh

$config = [
  'w' => 113,
  'h' => 32,
  'x' => 30,
  'y' => 30
];
$image->addlogo(NV_ROOTDIR . '/' . NV_ASSETS_DIR . '/images/logo_small.png', 'right', 'bottom', $config);

Trong đó biến $config có nghĩa như sau:

 • w ⇒ Kích thước chiều rộng logo
 • h ⇒ Kích thước chiều cao logo
 • x ⇒ Khoảng cách logo tính từ bên trái của ảnh
 • y ⇒ Khoảng cách logo tính từ bên trên của ảnh

$config có thể chỉ ra hoặc không chỉ ra.

Các tham số phương addlogo có ý nghĩa như sau:

 • Tham số thứ nhất là đường dẫn tuyệt đối đến logo
 • Tham số thứ 2 là 1 trong 3 giá trị left, center, right. Nếu không chỉ ra $config['w']$config['h'] thì giá trị này sẽ chỉ định logo nằm bên trái cách lề 10px nằm giữa hoặc nằm bên phải cách lề 10px
 • Tham số thứ 3 là 1 trong 3 giá trị top, middle, bottom. Nếu không chỉ ra $config['w']$config['h'] thì giá trị này sẽ chỉ định logo nằm bên trên cách lề 10px nằm giữa hoặc nằm bên dưới cách lề 10px
 • Tham số thứ 4 là biến $config bên trên.

Chèn chữ vào ảnh

$image->addstring('NukeViet CMS', 'right', 'bottom', NV_ROOTDIR . '/includes/fonts/Pixelation.ttf', 36);

Trong đó:

 • Tham số thứ nhất là nội dung chữ cần chèn
 • Tham số thứ 2, 3 cho biết phương của chữ, tương tự như chức năng addlogo bên trên.
 • Tham số thứ 4 là đường dẫn tuyệt đối đến font chữ cần chèn
 • Tham số thứ 5 là kích thước của chữ đơn vị pt

Code mẫu

Tải module chứa code mẫu của bài hướng dẫn tại đây nv4_module_samples_image.zip

programming4/class/image.txt · Sửa đổi lần cuối: 2020/11/02 03:37 bởi hoaquynhtim99