Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming4:api

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
Phiên bản cuối Phiên bản sau của cả hai bên
programming4:api [2021/10/12 08:28]
nguyenchiton
programming4:api [2021/10/12 08:54]
nguyenchiton [Cách gọi API nội bộ]
Dòng 395: Dòng 395:
   * $module: tương ứng với module khi remote   * $module: tương ứng với module khi remote
  
 +Ví dụ: Với cách gọi qua CURL thông thường, ta cần phải làm các bước sau:
 +<code php>
 +$agent = 'NukeViet Remote API Lib';
 +$safe_mode = (ini_get('safe_mode') == '1' || strtolower(ini_get('safe_mode')) == 'on') ? 1 : 0;
 +$open_basedir = ini_get('open_basedir') ? true : false;
  
 +$ch = curl_init();
 +curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, '...'//URL của API);
 +curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
  
 +if (!$safe_mode and !$open_basedir) {
 +     curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
 +     curl_setopt($ch, CURLOPT_MAXREDIRS, 10);
 +}
 +
 +$params= [
 +    'apikey' => '...', // Khóa được cung cấp
 +    'timestamp' => '...', // Thời gian resquest sai lệch với giờ máy chủ không quá 5 giây
 +    'hashsecret' => '...', // Mã bí mật mỗi lần resquest = password_hash($apisecret . '_' . $timestamp, PASSWORD_DEFAULT);
 +    'action' => 'GetUsername', // Tên API hoặc action khi remote
 +    'module' => 'user', // Module xử lý, ở đây là user, để trống thì là API của hệ thống
 +    'language' => 'vi' // Bắt buộc nếu API của module trên site đa ngôn ngữ
 +    
 +    //Các dữ liệu cần thiết, ví dụ ở đây ta sẽ truyền userid
 +    'userid' => $userid
 +];
 +
 +$str = http_build_query($request);
 +curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 20);
 +curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
 +curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $agent);
 +curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, sizeof($request));
 +curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $str);
 +$return = curl_exec($ch);  //Dữ liệu API sẽ trả về
 +curl_close($ch);
 +</code>
 +
 +Với hàm ''nv_local_api'', ta sử dụng:
 +<code php>
 +$params= [
 +     'userid' => $userid
 +];
 +$return = nv_local_api('GetUsername', $params, 'admin', 'user');
 +/*
 + Với:
 +  * $return: Dữ liệu API sẽ trả về
 +  * 'GetUsername': Tên API hoặc action khi remote
 +  * $params: Mảng dữ liệu truyền vào API
 +  * 'admin': username của tài khoản admin
 +  * 'user': Module xử lý
 +*/
 +</code>
 +Có thể xem thêm về hàm ''nv_local_api'' tại: ''.../includes/function.php''
programming4/api.txt · Sửa đổi lần cuối: 2022/01/28 07:07 bởi danlt