Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet:upgrade

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản sau
Phiên bản trước
nukeviet:upgrade [2012/03/15 09:05]
tienbo được tạo ra
nukeviet:upgrade [2015/01/26 14:06] (hiện tại)
laser
Dòng 1: Dòng 1:
-=====     Nâng cấp từ NukeViet 2 lên NukeViet 3=====+=====  Nâng cấp từ NukeViet 2 lên NukeViet 3=====
  
-Khi thực hiện nâng câp, chương trình sẽ chuyển dữ liệu các module sau: tài khoản thành viên, tài khoản người quản trị, module news, module download, module weblink và module voting.+Khi thực hiện nâng cấp, chương trình sẽ chuyển dữ liệu các module sau: tài khoản thành viên, tài khoản người quản trị, module news, module download, module weblink và module voting.
  
-1) Các phần mềcần có: Unikey 4.0 RC2, Notepad++, MySQLDumper+1) Các phần mềcần có: Unikey 4.0 RC2, Notepad++, MySQLDumper
  
 2) Cài đặt NukeViet 3.0 phiên bản mới nhất 2) Cài đặt NukeViet 3.0 phiên bản mới nhất
Dòng 9: Dòng 9:
 3) Backup dữ liệu của bản 2.0, 3.0 (bởi khi nâng cấp hệ thống sẽ xoá hết dữ liệu cũ). 3) Backup dữ liệu của bản 2.0, 3.0 (bởi khi nâng cấp hệ thống sẽ xoá hết dữ liệu cũ).
  
-4) Nếu bạn dùng server linux, cần vào khu vực cấu hình site, cấu hình các thông số FTP cho đúng. +4) Nếu bạn dùng server linux, cần vào khu vực cấu hình site, cấu hình các thông số FTP cho đúng. Nếu bạn đang đăng nhập thành viên hay quản trị cần thoát hết các tài khoản này.
-Nếu bạn đang đăng nhập thành viên hay quản trị cần thoát hết các tài khoản này.+
  
-5) Download MySQLDumper cài đặt để tiến hành import hoặc export dữ liệu. +5) Download [[http://sourceforge.net/projects/mysqldumper/files/|MySQLDumper]] cài đặt để tiến hành import hoặc export dữ liệu.
-http://sourceforge.net/projects/mysqldumper/files/+
  
 6) Vào MySQLDumper backup các dữ liệu của NukeViet 2.0 ra file, cần backup các bảng sau: 6) Vào MySQLDumper backup các dữ liệu của NukeViet 2.0 ra file, cần backup các bảng sau:
  
-prefix_authors +  prefix_authors 
-prefix_files +  prefix_files 
-prefix_files_categories +  prefix_files_categories 
-prefix_stories +  prefix_stories 
-prefix_stories_cat +  prefix_stories_cat 
-prefix_stories_topic +  prefix_stories_topic 
-prefix_weblinks_cats +  prefix_weblinks_cats 
-prefix_weblinks_links +  prefix_weblinks_links 
-prefix_users +  prefix_users 
-prefix_nvvotings+  prefix_nvvotings
  
 7) Giải nén data backup bằng Notepad++ tìm và thay thế tất cả các từ latin1 thành utf8, sau đó copy toàn bộ mã sql vào bộ nhớ đệm bằng. 7) Giải nén data backup bằng Notepad++ tìm và thay thế tất cả các từ latin1 thành utf8, sau đó copy toàn bộ mã sql vào bộ nhớ đệm bằng.
Dòng 44: Dòng 42:
 Mở file convertdata.php bằng Notepad++tìm đến dòng Mở file convertdata.php bằng Notepad++tìm đến dòng
  
 +<code php>
 $prefix2 = ""; //prefix NukeViet 2.0 $prefix2 = ""; //prefix NukeViet 2.0
 $user_prefix2 = ""; //user_prefix NukeViet 2.0 $user_prefix2 = ""; //user_prefix NukeViet 2.0
 +</code>
  
 sửa giá trị $prefix2, $user_prefix2 cho đúng với $prefix của nukeviet2.0,lưu file này lại. sửa giá trị $prefix2, $user_prefix2 cho đúng với $prefix của nukeviet2.0,lưu file này lại.
Dòng 57: Dòng 56:
 Chi tiết quá trình thực hiện các bạn có thể xem đoạn video: Chi tiết quá trình thực hiện các bạn có thể xem đoạn video:
  
-http://www.youtube.com/watch?v=hyVGdGM6y64 +{{youtube>hyVGdGM6y64?medium}} 
- +
- +
  
-Link thảo luận Nâng cấp từ NukeViet 2 lên NukeViet http://nukeviet.vn/phpbb/viewtopic.php?f=106&t=13285+Link thảo luận Nâng cấp từ NukeViet 2 lên NukeViet http://forum.nukeviet.vn/viewtopic.php?f=106&t=13285
nukeviet/upgrade.1331802316.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2012/03/15 23:05 (sửa đổi bên ngoài)