Site Tools


nukeviet:setup

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Next revision
Previous revision
nukeviet:setup [2012/03/10 03:07]
tienbo được tạo ra
nukeviet:setup [2012/03/20 06:10] (hiện tại)
Dòng 1: Dòng 1:
 ====Hướng dẫn cài đặt NukeViet 3==== ====Hướng dẫn cài đặt NukeViet 3====
 Để cài đặt và vận hành NukeViet 3, bạn có thể cài đặt trực tiếp website lên hosting hoặc cài đặt lên máy tính của mình để chỉnh sửa trước khi đưa lên site. Để cài đặt và vận hành NukeViet 3, bạn có thể cài đặt trực tiếp website lên hosting hoặc cài đặt lên máy tính của mình để chỉnh sửa trước khi đưa lên site.
-  * Cài đặt trực tiếp lên website theo bài viết tại: Hướng dẫn cài đặt NukeViet 3 trên hosting. +  * Cài đặt trực tiếp lên website theo bài viết tại: ​[[nukeviet:​setup:​hosting|Hướng dẫn cài đặt NukeViet 3 trên hosting]]. Đảm bảo rằng hosting của bạn thỏa mãn [[nukeviet:​setup:​requirements|những yêu cầu cài đặt NukeViet 3]]
-  * Cài đặt trên máy tính: Để có thể cài đặt NukeViet lên máy tính, Cần cài đặt webserver (máy chủ web) trước, Bạn có thể dùng 1 trong các phần mềm tại Phần IV sau đó tiến hành cài NukeViet 3 trên đó.+  * Cài đặt trên máy tính: Để có thể cài đặt NukeViet lên máy tính, Cần cài đặt webserver (máy chủ web) trước, Bạn có thể dùng 1 trong các phần mềm tạo [[nukeviet:​concepts:​localhost|localhost]] ​sau đó [[nukeviet:​setup:​localhost|tiến hành cài NukeViet 3]] trên đó.
  
nukeviet/setup.1331348858.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2012/03/10 18:07 (external edit)