Site Tools


nukeviet:setup

Đây là một phiên bản cũ cùa văn kiện!


Hướng dẫn cài đặt NukeViet 3

Để cài đặt và vận hành NukeViet 3, bạn có thể cài đặt trực tiếp website lên hosting hoặc cài đặt lên máy tính của mình để chỉnh sửa trước khi đưa lên site.

  • Cài đặt trực tiếp lên website theo bài viết tại: Hướng dẫn cài đặt NukeViet 3 trên hosting.
  • Cài đặt trên máy tính: Để có thể cài đặt NukeViet lên máy tính, Cần cài đặt webserver (máy chủ web) trước, Bạn có thể dùng 1 trong các phần mềm tại Phần IV sau đó tiến hành cài NukeViet 3 trên đó.
nukeviet/setup.1331348858.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2012/03/10 18:07 (external edit)