Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet:advanced_setting:constants

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
nukeviet:advanced_setting:constants [2012/03/14 18:28]
laser
nukeviet:advanced_setting:constants [2013/01/07 08:09] (hiện tại)
hoaquynhtim99
Dòng 25: Dòng 25:
     - Mức độ nén trang: <code php>define( 'ZLIB_OUTPUT_COMPRESSION_LEVEL', 6 );</code>     - Mức độ nén trang: <code php>define( 'ZLIB_OUTPUT_COMPRESSION_LEVEL', 6 );</code>
     - Phương thức mã hóa mật khẩu: <code php>define( 'NV_CRYPT_SHA1', 1 );</code> chọn một trong hai giá trị: 1 - mã hóa md5, 2- mã hóa sha1.     - Phương thức mã hóa mật khẩu: <code php>define( 'NV_CRYPT_SHA1', 1 );</code> chọn một trong hai giá trị: 1 - mã hóa md5, 2- mã hóa sha1.
-    - Số kí tự tối đa và tối thiểu của tên đăng nhập: <code php>define( 'NV_UPASSMAX', 20 );</code> <code php>define( 'NV_UPASSMIN', );</code> +    - Số kí tự tối đa và tối thiểu của tên đăng nhập: <code php>define( 'NV_UNICKMAX', 20 );</code> <code php>define( 'NV_UNICKMIN', );</code> 
-    - Số kí tự tối đa và tối thiểu của mật khẩu: <code php>define( 'NV_UNICKMAX', 20 );</code> <code php>define( 'NV_UNICKMIN', );</code>+    - Số kí tự tối đa và tối thiểu của mật khẩu: <code php>define( 'NV_UPASSMAX', 20 );</code> <code php>define( 'NV_UPASSMIN', );</code>
     - Số kí tự mã bảo vệ: <code php>define( 'NV_GFX_NUM', 6 );</code>     - Số kí tự mã bảo vệ: <code php>define( 'NV_GFX_NUM', 6 );</code>
     - Kích thước ảnh mã bảo vệ: <code php>define( 'NV_GFX_WIDTH', 120 );</code> <code php>define( 'NV_GFX_HEIGHT', 25 );</code>     - Kích thước ảnh mã bảo vệ: <code php>define( 'NV_GFX_WIDTH', 120 );</code> <code php>define( 'NV_GFX_HEIGHT', 25 );</code>
Dòng 32: Dòng 32:
     - Bật tắt chức năng chống flood (tràn dữ liệu): <code php>define( 'NV_IS_FLOOD_BLOCKER', 1 );</code>     - Bật tắt chức năng chống flood (tràn dữ liệu): <code php>define( 'NV_IS_FLOOD_BLOCKER', 1 );</code>
     - Bật tắt chức năng chống IFRAME (Inline Frame - chèn trang web dưới dạng khung): <code php>define( "NV_ANTI_IFRAME", 0 );</code>     - Bật tắt chức năng chống IFRAME (Inline Frame - chèn trang web dưới dạng khung): <code php>define( "NV_ANTI_IFRAME", 0 );</code>
 +    - Các thẻ html cho phép trong request <code php>// Ma HTML duoc chap nhan 
 +define( 'NV_ALLOWED_HTML_TAGS', 'embed, object, param, a, b, blockquote, br, caption, col, colgroup, div, em, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, i, img, li, p, span, strong, sub, sup, table, tbody, td, th, tr, u, ul' ); 
 +</code>
nukeviet/advanced_setting/constants.1331749725.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2012/03/15 08:28 (sửa đổi bên ngoài)