Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet:admin_control_panel

Đây là một phiên bản cũ của tài liệu!


Đăng nhập khu vực quản trị

Nếu bạn đường dẫn site của bạn là http://my-domain.com/ thì đường dẫn đăng nhập khu vực quản trị là http://my-domain.com/admin/

Nếu bạn đường dẫn site của bạn là http://my-domain.com/portal/ thì đường dẫn đăng nhập khu vực quản trị là http://my-domain.com/portal/admin/

Màn hình đăng nhập hiện ra như sau:

Bạn cần nhập bí danh và mật khẩu lúc cài đặt site để truy cập vào khu vực quản trị. Hoặc có thể dùng tài khoản thành viên đã được người quản trị cấp quyền vào khu vực quản trị để quản lý các module.

nukeviet/admin_control_panel.1331803575.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2012/03/15 23:26 (sửa đổi bên ngoài)