Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet:admin:shops:danhsachsanpham

Danh sách sản phẩm

  • Hiển thị danh sách sản phẩm được đăng lên.

10_danhsachsanpham.jpg

  • Cho phép sửa, xóa thông tin của sản phẩm.
  • Tìm kiếm theo từ khóa, theo các thuộc tính của sản phẩm.
  • Qui định số sản phẩm hiển thị trong một trang.
nukeviet/admin/shops/danhsachsanpham.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/06/12 17:36 bởi lequang