Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet:admin:settings:pagetitle

Đây là một phiên bản cũ của tài liệu!


Cấu hình title

Phần này giúp chúng ta lựa chọn Phương án hiển thị tag “title” Trong đó có các phương án như:

  • pagetitle: Tiêu đề trang được xác định trong từng trường hợp cụ thể,
  • funcname: Tên function,
  • modulename: Tên module,
  • sitename: Tên của site
nukeviet/admin/settings/pagetitle.1332996896.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2012/03/29 18:54 (sửa đổi bên ngoài)