Site Tools


nukeviet5:codex:hooks-reference

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
nukeviet5:codex:hooks-reference [2019/08/14 03:38]
hoaquynhtim99
nukeviet5:codex:hooks-reference [2019/08/26 04:04] (hiện tại)
hoaquynhtim99
Dòng 10: Dòng 10:
   * [[nukeviet5:​codex:​hooks-reference:​change_site_buffer|change_site_buffer]]   * [[nukeviet5:​codex:​hooks-reference:​change_site_buffer|change_site_buffer]]
   * [[nukeviet5:​codex:​hooks-reference:​db_slave_connect|db_slave_connect]]   * [[nukeviet5:​codex:​hooks-reference:​db_slave_connect|db_slave_connect]]
 +  * [[nukeviet5:​codex:​hooks-reference:​emailtemplates_content_after_save|emailtemplates_content_after_save]]
   * [[nukeviet5:​codex:​hooks-reference:​emailtemplates_content_correct_before_save|emailtemplates_content_correct_before_save]]   * [[nukeviet5:​codex:​hooks-reference:​emailtemplates_content_correct_before_save|emailtemplates_content_correct_before_save]]
   * [[nukeviet5:​codex:​hooks-reference:​emailtemplates_content_from_db|emailtemplates_content_from_db]]   * [[nukeviet5:​codex:​hooks-reference:​emailtemplates_content_from_db|emailtemplates_content_from_db]]
   * [[nukeviet5:​codex:​hooks-reference:​emailtemplates_on_emailtemplate_save_error|emailtemplates_on_emailtemplate_save_error]]   * [[nukeviet5:​codex:​hooks-reference:​emailtemplates_on_emailtemplate_save_error|emailtemplates_on_emailtemplate_save_error]]
   * [[nukeviet5:​codex:​hooks-reference:​get_email_content_before_send|get_email_content_before_send]]   * [[nukeviet5:​codex:​hooks-reference:​get_email_content_before_send|get_email_content_before_send]]
 +  * [[nukeviet5:​codex:​hooks-reference:​get_email_data_before_fetch|get_email_data_before_fetch]]
   * [[nukeviet5:​codex:​hooks-reference:​get_email_merge_fields|get_email_merge_fields]]   * [[nukeviet5:​codex:​hooks-reference:​get_email_merge_fields|get_email_merge_fields]]
   * [[nukeviet5:​codex:​hooks-reference:​get_global_admin_theme|get_global_admin_theme]]   * [[nukeviet5:​codex:​hooks-reference:​get_global_admin_theme|get_global_admin_theme]]
nukeviet5/codex/hooks-reference.txt · Thời điểm thay đổi: 2019/08/26 04:04 do hoaquynhtim99