Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet5:codex:hooks-reference

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản cuối của cả hai bên Phiên bản trước
nukeviet5:codex:hooks-reference [2020/04/24 07:14]
hoaquynhtim99
nukeviet5:codex:hooks-reference [2020/04/24 07:15] (hiện tại)
hoaquynhtim99
Dòng 25: Dòng 25:
   * [[nukeviet5:codex:hooks-reference:get_rewrite_domain|get_rewrite_domain]]   * [[nukeviet5:codex:hooks-reference:get_rewrite_domain|get_rewrite_domain]]
   * [[nukeviet5:codex:hooks-reference:override_sendmail|override_sendmail]]   * [[nukeviet5:codex:hooks-reference:override_sendmail|override_sendmail]]
-  * [[nukeviet5:codex:hooks-reference:test_hook_1|test_hook_1]] 
-  * [[nukeviet5:codex:hooks-reference:test_hook_2|test_hook_2]] 
-  * [[nukeviet5:codex:hooks-reference:test_hook_3|test_hook_3]] 
-  * [[nukeviet5:codex:hooks-reference:test_hook_4|test_hook_4]] 
-  * [[nukeviet5:codex:hooks-reference:test_hook_5|test_hook_5]] 
  
 ===== Hook của module Page ===== ===== Hook của module Page =====
nukeviet5/codex/hooks-reference.txt · Sửa đổi lần cuối: 2020/04/24 07:15 bởi hoaquynhtim99